Artikkeli

Hepatiitti on kurja matkatuliainen

Hepatiittivirusten A ja B aiheuttamat maksatulehdukset ovat Suomessa harvinaisia, mutta maailmalla yleisiä sairauksia. Ne ovat ikäviä tuliaisia, mutta helppo välttää, kun ottaa suojaavan rokotteen.

Ly­hy­el­lä­kin mat­kal­la voi saa­da tar­tun­nan.

Bal­ti­as­sa, Tur­kis­sa ja itäi­sen Eu­roo­pan mais­sa A-he­pa­tiit­ti­tar­tun­nan ris­ki on kes­ki­suu­ri.

”Subt­roop­pi­sil­la ja troop­pi­sil­la alu­eil­la il­man suo­jaa­vaa ro­ko­tet­ta mat­kus­ta­va ot­taa jo mer­kit­tä­vän ris­kin sai­ras­tua A-he­pa­tiit­tiin”, sa­noo HU­Sin in­fek­ti­o­lää­kä­ri, lää­kä­ri­kes­kus Aa­van mat­kai­luk­li­ni­kan yli­lää­kä­ri, do­sent­ti Anu Kan­te­le.

A-he­pa­tiit­ti­vi­rus le­vi­ää ulos­tei­den ja riit­tä­mät­tö­män kä­si­hy­gie­ni­an kaut­ta. Vi­ruk­sen voi saa­da esi­mer­kik­si saas­tu­nees­ta juo­ma­ve­des­tä tai ruo­as­ta.

Sai­rau­den en­sim­mäi­siä oi­rei­ta ovat pa­hoin­voin­ti, vä­sy­mys ja ri­pu­li. Myö­hem­min nou­see kuu­me ja iho ja sil­män­val­ku­ai­set muut­tu­vat kel­tai­sik­si. Tau­dis­ta toi­pu­mi­nen voi vie­dä viik­ko­ja, jos­kus jopa kuu­kau­sia.

Var­si­nais­ta hoi­toa ei ole, vain sai­rau­den oi­rei­ta voi­daan hel­pot­taa.

”Lap­sil­la tau­ti on usein oi­ree­ton, mut­ta mitä van­hem­pi on, sitä va­ka­vam­pi voi tau­din­ku­va ol­la”, Kan­te­le sa­noo.

B-he­pa­tiit­ti tart­tuu vain ve­ren ja erit­tei­den vä­li­tyk­sel­lä.

Kun A-he­pa­tii­tin ris­ki kos­kee jo­kais­ta mat­kai­li­jaa, ja ro­ko­tet­ta suo­si­tel­laan lä­hes kai­kil­le mat­kai­li­joil­le, B-he­pa­tii­tin ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat suo­nen­si­säi­siä huu­mei­ta käyt­tä­vät ja suo­jaa­ma­ton­ta sek­siä har­ras­ta­vat. Ro­ko­tet­ta suo­si­tel­laan myös pit­kään alu­eel­la oles­ke­le­vil­le.

Yh­dis­tel­mä­ro­ko­te A:ta ja B:tä vas­taan pi­täi­si ot­taa vä­hin­tään nel­jä viik­koa en­nen mat­kaa. Mut­ta jos on kii­re: ”A-ro­ko­te kan­nat­taa ot­taa ly­hyt­tä mat­kaa var­ten vie­lä edel­li­se­nä päi­vä­nä­kin, sil­lä tau­ti itää 2–4 viik­koa.”

JAA­NA KI­VI­PEL­TO-TULK­KI

Oma Ai­ka 11-12/2014

Lue Myös