Artikkeli

An­na-Lii­sa Hä­mä­läi­nen teks­ti  Han­na Lin­nak­ko ku­vat

Helena Karihtala: "Sisustussuunnittelijana kohtasin alussa ennakkoluuloja"

Helena Karihtala tekee ensin ja miettii sitten, mutta nuoruuden malliura opetti hänelle joustavuutta ja kärsivällisyyttä. Siitä on ollut hyötyä, samoin kuin julkisuudesta. Alkuvuosina hän kuitenkin kohtasi ennakkoluuloja: osaako malli sisustaa?

He­le­na Ka­rih­ta­lan ym­pä­ril­lä on ku­vis­ta tu­tun nä­köis­tä.Ko­din mo­der­neis­ta klas­si­kois­ta koos­tu­va si­sus­tus on hil­lit­ty, mut­ta se on läm­pi­mäm­män oloi­nen luon­nos­sa kuin ku­vis­sa. Täl­lä het­kel­lä He­le­nan mie­les­sä on kui­ten­kin enem­män uu­si talo, jota hän ra­ken­taa puo­li­son­sa Mar­ko Kos­ken kans­sa suh­teel­li­sen lä­hel­le ny­kyis­tä ko­tia.

Talo tu­lee ole­maan uu­tuus­mal­li, jon­ka suun­nit­te­luun He­le­na osal­lis­tuu. Kump­pa­ni on tut­tu, Kan­nus­ta­lo. Edel­li­se­nä päi­vä­nä hän pu­hui pu­he­li­mes­sa toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Uu­si­mä­en kans­sa.

Yh­teis­työ Kan­nus­ta­lon kans­sa al­koi kol­me­tois­ta vuot­ta sit­ten Har­ma­ja-mal­lis­tol­la, joka on edel­leen tuo­tan­nos­sa. Mika Uu­si­mä­keen He­le­na oli tu­tus­tu­nut pari vuot­ta ai­em­min Hei­no­lan asun­to­mes­suil­la, jon­ne hän oli si­sus­ta­nut en­sim­mäi­sen oman koh­teen­sa.

– Kyl­lä­hän sil­loin oli en­nak­ko­luu­lo­ja. Osaan­ko mi­tään? Sil­loin täy­tyy näyt­tää kyn­ten­sä, osoit­taa oma tah­to ja osaa­mi­nen, He­le­na sa­noo ja nau­rah­taa.

Oman si­sus­tus­suun­nit­te­lu­toi­mis­ton He­le­na pe­rus­ti 2007. Hän ker­too sel­väs­ti yl­pe­ä­nä, et­tä on työl­lis­tä­nyt it­sen­sä ja li­säk­si sa­man työn­te­ki­jän jo kym­me­nen vuo­den ajan.

Olen oman työ­ni brän­di

Nuo­ren He­le­nan ura mis­si­nä ja mal­li­na al­koi sat­tu­mal­ta. Ou­lun Osuus­pan­kis­sa työs­ken­nel­lyt mark­ki­noin­ti­mer­ko­no­mi osui kaup­pa­kes­kuk­seen het­kel­lä, jol­loin Seu­ran Au­rin­ko­tyt­tö­kier­tue et­si osal­lis­tu­jia.

He­le­na na­pat­tiin mu­kaan, ja hän voit­ti koko kil­pai­lun. Sii­tä seu­ra­si kut­su 1988 Miss Suo­mi -kil­pai­luun. Leh­dis­tö va­lit­si He­le­nan ihan­ne­ty­tök­seen. Vii­me elo­kuus­sa He­le­na täyt­ti 51 vuot­ta. Hä­nel­lä ei ol­lut vii­den­kym­pin ah­dis­tus­ta, mut­ta ei­pä hän ole ko­ke­nut mui­ta­kaan ikäk­rii­se­jä.

– Joka iäs­sä on mie­les­tä­ni hy­viä asi­oi­ta. Hy­väk­syn sen, et­tei tar­vit­se näyt­tää pa­ri­kymp­pi­sel­tä. Olen it­sel­le­ni ar­mol­li­sem­pi ja otan tu­le­vat har­maat hiuk­se­ni vas­taan ar­vok­kaas­ti.

Hän huo­leh­tii it­ses­tään ja ha­lu­aa ol­la ener­gi­nen. Pu­keu­tu­mi­sen si­sus­ta­jan työ on muo­kan­nut klas­si­sek­si ja asi­al­li­sek­si.

– Ha­lu­an, et­tä työ­ni on tär­ke­äm­pi kuin se mil­tä näy­tän. Edus­tan am­mat­ti­a­ni ja olen työ­ni brän­di, jo­ten sii­nä mie­les­sä ha­lu­an ol­la huo­li­tel­tu.

Ar­vom­me ovat sa­man­lai­set

He­le­nan Mar­ko-puo­li­so on avan­nut oven ja läh­tee ha­ke­maan kuk­kia ku­vauk­seen – ja osaa os­taa oi­ke­at. Hän on hy­vin har­voin esil­lä jul­ki­suu­des­sa.

Kum­pi­kin var­je­lee suh­teen yk­si­tyi­syyt­tä, ken­ties myös sik­si, et­tä He­le­nal­la on ko­ke­mus­ta jul­ki­suu­des­ta sil­lä­kin sek­to­ril­la, niin avi­o­lii­tos­ta ja -eros­ta Aki Ka­rih­ta­lan kans­sa kuin var­sin­kin suh­tees­ta Hjal­lis Har­ki­moon. He­le­na ku­vaa vä­le­jään mo­lem­piin ek­siin hy­vik­si.

– Tänä päi­vä­nä koen, et­tä kaik­ki mitä on ta­pah­tu­nut, on ol­lut hy­väs­tä ja kas­vat­ta­nut mi­nua ih­mi­se­nä. Olen ai­na sei­so­nut omil­la ja­loil­la­ni.

Mar­kon He­le­na ta­pa­si muu­ta­ma vuo­si sit­ten yh­teis­ten tut­tu­jen kaut­ta.

– En ihas­tu­nut heti. Se ei ol­lut rak­kaut­ta en­si sil­mäyk­sel­lä. Mut­ta rei­lun vuo­den ku­lut­tua me­nim­me jo nai­mi­siin. Mei­dän on hyvä ol­la kes­ke­näm­me. Ar­vom­me ja ar­ki­ryt­mim­me ovat sa­man­lai­set.

Osaan an­taa ar­voa pa­ri­suh­teel­le

Si­sus­ta­mi­ses­ta on pak­ko ky­syä, kum­man mu­kaan men­nään, kun He­le­na on alan am­mat­ti­lai­nen.

– Myös mie­he­ni on es­tee­tik­ko, ja hä­nel­lä on vah­vat mie­li­pi­teet sii­tä, mitä hän ha­lu­aa ja mitä ei. Mut­ta kyl­lä hän luot­taa nä­ke­myk­see­ni ja on pi­tä­nyt si­sus­tus­va­lin­nois­ta­ni.

Mar­ko on tuo­nut mu­ka­naan tai­det­ta, kos­ka hä­nen isän­sä Rei­no Kos­ki oli tai­tei­li­ja. Sei­nil­lä on myös hä­nen edes­men­neen puo­li­son­sa töi­tä.

– Oman per­heen kans­sa vie­tet­ty ai­ka ja yh­tei­nen te­ke­mi­nen ovat mer­ki­tyk­sel­li­siä. Ei se ole sen ih­meel­li­sem­pää kuin yh­tei­set ruo­ka­het­ket ja kä­ve­ly­ret­ket. Osaan an­taa ar­voa hy­väl­le pa­ri­suh­teel­le. Ei ole it­ses­tään sel­vää, et­tä löy­tää rin­nal­leen hy­vän ih­mi­sen.

Lue He­le­na Ka­rih­ta­lan koko haas­tat­te­lu Oman Ajan nu­me­ros­ta 14/2019.

Kuka?
He­le­na Ka­rih­ta­la, 51

Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja. Oma yri­tys In­te­ri­or De­sign He­le­na Ka­rih­ta­la vuo­des­ta 2007.

Opet­taa si­sus­tus­suun­nit­te­lua Hel­sin­ki De­sign Schoo­lis­sa.

Per­he:
Tara-ty­tär,
puo­li­so Mar­ko Kos­ki ja tä­män Huu­ko-poi­ka

Ajan­koh­tais­ta: Si­sus­tus­kir­ja Funk­tio il­mes­tyi lo­ka­kuus­sa.

Lue Myös