Artikkeli

An­na-Lii­sa Hä­mä­läi­nen teks­ti

Fa­bi­an Björk kuva

Harvoin olen tavannut niin kirkkaasti ajattelevaa väkeä

Erityisesti sodanajan lentokonemiehet, Pllvenveikot, ovat tehneet suuren vaikutuksen Puolustusvoimain komentajaan Jarmo Lindbergiin

Tänä vuon­na kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vä (17.5.) on eri­tyi­nen, kos­ka toi­sen maa­il­ma­so­dan päät­ty­mi­ses­tä Eu­roo­pas­sa on ku­lu­nut 70 vuot­ta. Sil­loin ko­men­ta­ja Jar­mo Lind­berg las­kee sep­pe­leen san­ka­ri­hau­doil­le ja osal­lis­tuu ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen ja pää­juh­laan.

So­ta­ve­te­raa­ne­ja Lind­berg on ta­van­nut pal­jon. Tou­ko­kuus­sa hän esi­tel­möi jäl­leen toi­sen maa­il­man­so­dan ai­kai­sil­le len­to­so­ta­mie­hil­le, Pil­ven­vei­koil­le.

Pil­ven­veik­koi­hin liit­tyy mie­leen pai­nu­nut ta­paus. 1990-lu­vul­la Lind­berg oli hä­vit­tä­jä­len­to­lai­vue 21:n ko­men­ta­ja. Bus­sil­li­nen sota-ajan len­to­ko­ne­mie­hiä tuli ta­paa­maan hän­tä. He tie­si­vät tar­kas­ti il­ma­voi­mien asi­at ja gril­la­si­vat ko­men­ta­jaa tar­koil­la ky­sy­myk­sil­lään.

”Har­voin olen ta­van­nut niin kirk­kaas­ti ajat­te­le­vaa vä­keä. Jäl­ki­kä­teen me­nin ja mie­tin, et­tä he var­mas­ti it­se sel­vi­si­vät so­das­ta juu­ri sen ta­kia.”

Lue Myös