Artikkeli
Haastattelu

Hanna Linnakko

An­na-Lii­sa Hä­mä­läi­nen

TER­VEY­TE­NI AVAI­MET

Hanna Gullichsen: "En kiellä itseltäni mitään”

Kokki ja ruokavaikuttaja Hanna Gullichsen hoitaa kuntoaan uima-altaassa ja huoltaa parisuhdettaan nauttimalla kaksi illallista.

"Huo­leh­din ter­vey­des­tä­ni nuk­ku­mal­la, ui­mal­la ja naut­ti­mal­la es­toit­ta kai­kes­ta, mitä te­kee mie­li. En kiel­lä it­sel­tä­ni mi­tään.

Aloin tree­na­ta uin­tia ke­säl­lä 2017. Olen ui­nut tei­ni-iäs­sä, mut­ta jou­duin sil­loin lo­pet­ta­maan. Sit­ten vein poi­kaa­ni ui­mas­ta­di­o­nil­le, me­nin al­taa­seen ja muis­tin, kuin­ka iha­naa se oli­kaan. Vii­me ke­sä­nä sain yh­teis­työ­kump­pa­neik­se­ni Are­nan ja Han­na-Ma­ria Sep­pä­län. Mi­nul­la on nyt ta­voit­teel­li­nen oh­jel­ma. Tree­naan 2–3 ker­taa vii­kos­sa. Olen in­nois­sa­ni. Ve­den al­la ole­mi­nen on maa­doi­tus­ta, met­sä ei toi­mi mi­nul­le.

Uin­nis­sa olen en­si ker­taa ai­kui­se­na löy­tä­nyt la­jin, joka oi­ke­as­ti so­pii mi­nul­le ja jos­sa ke­hi­tyn. Kak­sos­poi­kien jäl­keen sain ala­vat­san ja kes­kus­tan ta­kai­sin vas­ta ui­des­sa­ni. Nyt opet­te­len ui­maan per­hos­ta. Se on vai­ke­aa, kos­ka mi­nul­la ei ole lam­ba­da­var­ta­loa. Ra­kas­tan men­nä per­hos­pot­ku­ja rä­py­löil­lä se­läl­lä­ni. Sil­loin pää­see lu­jaa ja saa ol­la kas­vot ylös­päin.

Tar­vit­sen vä­hin­tään kah­dek­san tun­tia un­ta. Pys­tyn kaik­keen, jos saan nuk­kua tar­peek­si. Muu­ten koko hom­ma kaa­tuu. Me­nen nuk­ku­maan sa­maan ai­kaan kuin lap­set ja jos­kus nu­kah­dan en­nen hei­tä. Nu­kun hy­vin ja mis­sä vain, pait­si VR:n ma­kuu­vau­nus­sa.

Syön ra­vin­to­ri­kas­ta ruo­kaa. Ruo­an en­si­si­jai­nen teh­tä­vä on kui­ten­kin ra­vi­ta. Li­säk­si sen pi­tää mais­tua hy­väl­tä. Sik­si en käy­tä kei­no­ma­keu­tet­tu­ja en­kä ke­vyt­tuot­tei­ta. Syön vä­hän ker­ral­laan ja usein. Ruo­an naut­ti­mi­ses­sa ei tuo tyy­dy­tys­tä mää­rä vaan maku. Syön mitä hy­vän­sä. Ra­kas­tan pas­to­ja. Ka­nan­mu­nia nau­tin pal­jon.

Suh­tee­ni ruo­kaan on in­to­hi­moi­nen ja op­pi­mis­ha­lui­nen. Ra­kas­tan sitä, et­tä on koko ajan näl­kä. Olen on­ne­kas, et­tä saan teh­dä ruo­kaa sekä työk­se­ni et­tä muu­ten vaan. Saan hy­vän mie­len sii­tä, kun joku ke­huu ruo­ki­a­ni her­kul­li­sik­si. Sen kii­tok­sen us­kon ja otan vas­taan. Muu­ten en oi­kein us­ko ih­mis­ten ke­hu­ja.

Saan iloa ja voi­maa per­hees­tä ja ys­tä­vis­tä. Myös työs­tä­ni saan hir­ve­ät kick­sit. En ruos­ki it­se­ä­ni sen ta­kia, et­tä jos­kus teen töi­tä, vaik­ka per­he on läs­nä.

Hem­mot­te­len it­se­ä­ni jo­ten­kin joka päi­vä. Joo­nak­sen kans­sa voim­me ava­ta par­haan samp­pan­jan vain sik­si, et­tä on maa­nan­tai. Nau­tim­me ai­na, kun on mah­dol­li­suus. Us­kom­me ar­jen hy­vyy­teen.

Meil­lä on kah­den il­lal­li­sen tak­tiik­ka. Kun olem­me lait­ta­neet lap­set nuk­ku­maan, me­nem­me kak­sin sau­naan ja teem­me vie­lä ruo­an sen jäl­keen. Meil­lä on myös ai­na odot­ta­mas­sa yh­det tref­fit ka­len­te­ris­sa, jot­ta em­me unoh­da kah­den­kes­kis­tä ai­kaa. Yleen­sä me­nem­me sil­loin syö­mään."

Han­na Gul­lich­sen, 39

Kok­ki ja ruo­ka­vai­kut­ta­ja. Val­mis­tui ko­kik­si Ra­vin­to­la­kou­lu Per­hos­ta 2018.

Per­hee­seen kuu­lu­vat avi­o­puo­li­so, yrit­tä­jä Joo­nas Lau­ri­la ja pie­net kak­sos­po­jat sekä yk­si poi­ka lii­tos­ta ra­vin­to­loit­si­ja Ale­xan­der Gul­lich­se­nin kans­sa.

Asuu Hel­sin­gis­sä.

Lue Myös