Artikkeli

teks­ti Las­se Leh­ti­nen

ku­vat Las­se Leh­ti­nen ja 123rf

Haluatko hemmottelua ja täydellisen rusketuksen? Matkusta Langkawille

Kotkat kiertelevät matkailijoiden päiden yllä turistikohteessa, joka on saanut niiltä nimensä. Malesian kielellä Langkawi tarkoittaa ”Kotkakiveä”. Pääsaaren valokuvatuin nähtävyys onkin 12 metriä korkea kotka, joka on juuri nousemassa siivilleen Datran Langin aukiolla.

Pienyrittäjät tarjoavat turisteille monenmoisia vesiurheilumuotoja.

Pienyrittäjät tarjoavat turisteille monenmoisia vesiurheilumuotoja.

Ai­kai­sem­min Lang­ka­wi, 99 saa­ren muo­dos­ta­ma veh­reä saa­ris­to lä­hel­lä Thai­maan ra­jaa, oli An­da­maa­nien­me­rel­lä ope­roi­vien me­ri­ros­vo­jen suo­si­ma pii­lo­paik­ka. Ny­ky­ään se tar­jo­aa vaa­ti­val­le­kin mat­kai­li­jal­le ren­non, hem­mot­te­le­van lo­man läm­pi­mäs­sä troop­pi­ses­sa il­ma­na­las­sa.

Saa­ri­ryh­mä si­jait­see lä­hel­lä päi­vän­ta­saa­jaa, jo­ten au­rin­koa riit­tää läpi vuo­den. Par­haan rus­ke­tuk­sen saa jou­lu­kuun ja elo­kuun vä­li­se­nä ai­ka­na. Sa­de­kau­den­kin ai­ka­na Suo­men ke­sään tot­tu­nut rus­ket­tuu, ei­vät­kä sa­teet yleen­sä kes­tä kuin pari tun­tia ker­ral­laan. Ran­nat ovat hy­vin hoi­det­tu­ja ja siis­te­jä.

Suu­rim­mat mat­kai­li­ja­ryh­mät ovat Sin­ga­po­res­sa ja Ku­a­la Lum­pu­ris­sa asu­vat suur­kau­pun­ki­lai­set, niin pai­kal­li­set kuin ko­men­nuk­sel­la ole­vat eu­roop­pa­lai­set. Ku­a­la Lum­pu­ris­ta len­tää saa­ril­le al­le tun­nis­sa. Sin­ga­po­res­ta­kin on vain puo­len­tois­ta tun­nin len­to. Sii­tä syys­tä myös suo­ma­lai­set mat­kai­li­jat ovat löy­tä­neet tien­sä Lang­ka­wiin.

Langkawin 125 -metrinen ”taivassilta” keikkuu 660 metrin korkeudella meren pinnasta.

Langkawin 125 -metrinen ”taivassilta” keikkuu 660 metrin korkeudella meren pinnasta.

Ei hal­pa mut­tei kal­lis­kaan

Lang­ka­wi ei ole oi­kea lo­ma­koh­de pen­nin­ve­nyt­tä­jäl­le tai hal­van vii­nan kit­taa­jal­le, ei myös­kään me­luun ja möyk­kään ihas­tu­neel­le bai­laa­jal­le. Sen si­jaan lap­si­per­heet ja vart­tu­neet mat­kai­li­jat osaa­vat ar­vos­taa hui­ke­an mai­se­man ja läm­pi­män tuu­len ohel­la väl­jyyt­tä, ys­tä­väl­lis­tä pal­ve­lua, tur­val­li­suut­ta ja siis­teyt­tä.

Vaik­ka Ma­le­sia on mus­li­mi­maa, Lang­ka­wis­sa tu­ris­tei­hin on to­tut­tu, ei­vät­kä pai­kal­li­set tee us­kon­nos­taan nu­me­roa. Huo­maa­vai­suus puo­lin ja toi­sin näyt­tää kui­ten­kin ole­van ar­vos­saan. Pal­ve­lu­am­ma­tis­sa työs­ken­te­le­vät pai­kal­li­set ovat ys­tä­väl­li­siä, jopa hert­tai­sia, mut­ta ei­vät ol­len­kaan ma­kei­le­via. Pa­ras­ta pal­ve­lua saa­vat oman maan va­rak­kaat tu­ris­tit, jot­ka nä­kö­jään osaa­vat myös vaa­tia ra­hoil­leen vas­ti­net­ta.

Lang­ka­wi on ve­ro­va­paa saa­ri, jo­ten olu­es­ta ja vii­nis­tä ei jou­du pu­lit­ta­maan koh­tuut­to­mia ku­ten mo­nis­sa mus­li­mi­mais­sa. Suo­ma­lai­nen pi­tää ra­vin­to­loi­den tuon­ti­vii­ne­jä pe­rä­ti edul­li­si­na.

Ma­joit­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia on ra­jat­to­mas­ti. Me­ri­nä­kö­a­las­ta hy­väs­sä ho­tel­lis­sa jou­tuu mak­sa­maan eu­roop­pa­lai­sia hin­to­ja, mut­ta rep­pu­tu­ris­ti voi kal­lis­taa pään­sä tur­val­li­ses­ti ret­kei­ly­ma­jan kal­tai­sis­sa hos­tel­leis­sa al­le kym­me­nel­lä eu­rol­la.

Lue myös: Upea au­rin­gon val­ta­kun­ta Peru – nämä pai­kat si­nun on näh­tä­vä!

Datran Langin aukiolla levittää monimetriset siipensä Langkawin nimikkolintu kotka.

Datran Langin aukiolla levittää monimetriset siipensä Langkawin nimikkolintu kotka.

Her­kut­te­li­jaa hem­mo­tel­laan

Lang­ka­wil­la tu­ris­ti syö hy­vin, sil­lä kil­pai­lu on ko­vaa. Kan­sal­lis­ruo­ka lak­sa on koo­kos­mai­toon teh­ty nuu­de­li­keit­to. Troop­pi­sia he­del­miä on tar­jol­la kai­kis­sa muo­dois­saan, sa­moin me­re­ne­lä­viä. Ma­ku­muis­tiin jäi­vät kirk­kai­na sel­lai­set uu­det tut­ta­vuu­det kuin chili-ap­pel­sii­ni­voi ja man­go­gaz­pac­ho, po­me­lo­sa­laa­tis­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

Kii­na­lai­nen keit­tiö tie­ten­kin ru­let­taa, mut­ta ma­ku­ja on kaik­keen ky­syn­tään. Ma­le­si­a­lai­nen, ja­pa­ni­lai­nen, in­ti­a­lai­nen ja pa­kis­ta­ni­lai­nen keit­tiö kil­pai­le­vat asi­ak­kais­ta piz­ze­ri­oi­den ja ham­pu­ri­lais­ra­vin­to­loi­den kans­sa.

Kan­sal­li­nen ruo­ka­kult­tuu­ri on ri­kas ja saa­nut vai­kut­tei­ta kaik­ki­al­ta. Hyvä paik­ka naut­tia niis­tä on Siti Fa­ti­mah, jon­ka kaik­ki tak­sin­kul­jet­ta­jat tun­te­vat ni­mel­tä. Kym­me­net eri­lai­set cur­ryt, gril­la­tut ka­lat, dip­pi­kas­tik­keet, up­po­pais­tok­set, rii­si ja he­del­mät tar­joil­laan yh­tä ai­kaa ruo­kai­li­jan eteen. Maut ovat voi­mak­kai­ta mut­ta hin­nat huo­kei­ta. Olut on näi­den ma­ku­jen pa­ras kyy­ti­poi­ka.

Kal­leim­mat ra­vin­to­lat ei­vät vält­tä­mät­tä ole par­hai­ta, jo­ten ris­ki­ret­kiä kan­nat­taa teh­dä myös ka­tu­keit­ti­öis­sä. Elä­mäm­me tois­tai­sek­si par­haat hum­me­rit nau­tim­me muo­vi­tuo­leil­ta kan­gas­ka­tok­sen al­la Qi­ang Shi Fu -ni­mi­ses­sä ra­vin­to­las­sa Che­nan­gis­sa. Mie­het avo­keit­ti­ös­sä ja ta­lon rou­va ho­vi­mes­ta­ri­na oli­vat va­kuut­ta­van te­hok­kai­ta.

Ve­rot­to­muu­den vuok­si olut on mel­kein il­mais­ta. Yö­e­lä­mä on kes­kit­ty­nyt lä­hel­lä len­to­kent­tää si­jait­se­val­le Pan­tai Ce­nan­gil­le, jos­sa ran­ta­kup­pi­lat toi­sen­sa pe­rään tar­jo­a­vat tu­ke­via pauk­ku­ja, elä­vää mu­siik­kia ja mah­dol­li­suu­den sol­mia kan­sain­vä­li­siä tut­ta­vuuk­sia. Reg­gae Bar soit­taa Bob Mar­leyn tun­ne­tuk­si te­ke­miä kap­pa­lei­ta suu­rel­la in­nol­la ja kun­ni­oi­tuk­sel­la.

Lue myös: To­ki­oon kan­nat­taa suun­na­ta her­kut­te­le­maan

Isoissa hotelleissa on suuret uima-altaat niille, jotka eivät jostain syystä halua uida meressä.

Isoissa hotelleissa on suuret uima-altaat niille, jotka eivät jostain syystä halua uida meressä.

Tak­si on tu­ris­tin bus­si

Lang­ka­wis­sa ei ole käy­tän­nös­sä jul­kis­ta lii­ken­net­tä, mut­ta pik­ku­bus­se­ja ja tak­se­ja riit­tää. Hin­nat­kaan ei­vät pää­tä hui­maa.

Epä­luu­loi­nen suo­ma­lai­nen tie­ten­kin neu­vot­te­lee hin­nan etu­kä­teen. Mo­net vä­li­mat­kat on kui­ten­kin hin­noi­tel­tu kul­jet­ta­jien omas­sa kar­tel­lis­sa, jo­ten jous­ton va­raa ei ole. Au­ton tai skoot­te­rin voi myös hel­pos­ti vuok­ra­ta. Ne ei­vät vält­tä­mät­tä ole uu­sin­ta mal­lia, mut­ta näyt­tä­vät kul­ke­van kum­min­kin.

Che­nan­gin pit­kä, vaa­lea hiek­ka­ran­ta on ran­to­jen aa­te­lia. Siel­lä mat­kai­li­ja naut­tii sekä väl­jyy­des­tä et­tä tar­jon­nan run­sau­des­ta. Ho­tel­lit jär­jes­tä­vät het­kes­sä pai­kal­le ve­sis­koot­te­rin, lii­to­var­jo­y­rit­tä­jän tai ka­las­tus­ve­neen ja kip­pa­rin.

Ho­tel­leis­ta ja ran­noil­ta kan­nat­taa läh­teä liik­keel­le saa­ren mui­hin osiin. Ku­mi­puu­vil­jel­mät, pie­net ky­lät ja kos­te­at rii­si­pel­lot tyyn­nyt­tä­vät lo­ma­lai­sen mie­len. Ret­kil­lä saa hy­vän ku­van seu­dun pe­rin­teis­tä niin mu­sii­kin, tans­sin kuin elin­kei­no­jen puo­les­ta. Pai­kal­li­nen ba­tiik­ki on laa­dul­taan hy­vää, sa­no­vat asi­an­tun­ti­jat.

Lue myös: Hong­kong ja Ma­cao yl­lät­tä­vät mo­nin ta­voin

Elintaso Langkawissa on aasialaisittain korkea, mikä näkyy myös rannikon venekannassa.

Elintaso Langkawissa on aasialaisittain korkea, mikä näkyy myös rannikon venekannassa.

Mai­se­mia ja mie­len­rau­haa

Ko­mei­ta ve­si­pu­touk­sia on eri puo­lil­la sa­de­met­sää. Kor­kein niis­tä on Te­mu­run, jos­sa pu­do­tus­ta on 30 met­riä. Saa­ren köy­si­ra­ta Mac­hi­gan­gin vuo­rel­la mai­nos­taa it­se­ään maa­il­man jyr­kim­pä­nä. Hui­ma­päil­le on tar­jol­la myös Skyb­rid­ge, sa­dan met­rin kor­keu­del­la il­mas­sa roik­ku­va sil­ta yli 700 met­riä me­ren­pin­nas­ta. Nuo­ri­so ja nuo­rek­kaat ai­kui­set voi­vat myös pa­ti­koi­da vuo­ren rin­net­tä kun­ton­sa mu­kaan.

Yk­si näh­tä­vyyk­sis­tä on prin­ses­sa Mas­hu­rin muis­to­merkki. Le­gen­dan mu­kaan tämä kau­no­tar eli 200 vuot­ta sit­ten nai­tet­tu­na prins­sil­le, joka läh­ti so­taan si­a­mi­lai­sia vas­taan. Mas­hu­rin kau­neu­des­ta ka­teel­li­nen anop­pi le­vit­ti pe­rä­tön­tä juo­rua prin­ses­san us­kot­to­muu­des­ta.

Tyt­tö tuo­mit­tiin kuo­le­maan kei­häs­tä­mäl­lä. Hä­nes­tä va­lu­nut veri oli val­kois­ta, joka tul­kit­tiin vi­at­to­muu­den mer­kik­si. En­nen kuo­le­maan­sa Mas­hu­ri lan­get­ti saa­re­lai­sil­le seit­se­män su­ku­pol­ven ki­rouk­sen, joka to­teu­tui, kun si­a­mi­lai­set val­loit­ti­vat saa­ren.

Hem­mot­te­lua ja hie­ron­taa

Ho­tel­li Wes­ti­nis­sä on kor­ke­a­laa­tui­nen hem­mot­te­lu­kes­kus ni­mel­tä He­a­ven­ly Spa. Siel­lä saa hoi­dot ja hie­ron­nat yk­si­tyi­ses­ti vaik­ka­pa ho­tel­lin hiek­ka­ran­nal­la pal­mu­jen var­jos­sa. Hin­nat ovat eu­roop­pa­lais­ta ta­soa, mut­ta lä­hes yh­tä hy­vää koh­te­lua saa vii­den­nek­sen hin­nal­la muil­la hiek­ka­ran­noil­la pie­nis­sä ko­juis­sa. Suo­sit­tu on 20 eu­ron hin­tai­nen Shiro Dhara -hie­ron­ta, jos­sa läm­min­tä öl­jyä va­lu­te­taan ot­sal­le sa­mal­la kun har­ti­oi­ta hie­ro­taan.

Lap­sia koh­del­laan ho­tel­leis­sa hy­vin niin kuin mus­li­mi­mais­sa on ta­pa­na. Ho­tel­lien ul­ko­puo­lel­la lap­sil­le tar­koi­tet­tua oh­jel­maa on vä­hän­lai­ses­ti. Un­der­wa­ter Worl­din suu­res­sa ak­vaa­ri­os­sa on näh­tä­vis­sä sy­vien ve­sien elä­mää, ka­lo­ja, ping­vii­ne­jä, kil­pi­kon­nia ja ve­si­lis­ko­ja. Lap­set pi­tä­vät pai­kas­ta, mut­ta ai­kui­set saat­ta­vat pit­käs­tyä.

Lue myös: Troop­pis­ta Rio de Ja­nei­roa lei­maa­vat hulp­pe­at mai­se­mat ja bra­si­li­a­lai­nen ren­tous

Hotelleja on joka lähtöön, mutta myös halpoja hostelleja repputuristeille.

Hotelleja on joka lähtöön, mutta myös halpoja hostelleja repputuristeille.

Jul­kais­tu alun pe­rin Oma Ai­ka -leh­des­sä 05/2015. 

Lue myös:

Luk­sus­lo­ma Ka­na­ri­al­la - Täs­sä par­haat vin­kit

5 syy­tä ko­kea lu­mo­a­va Bar­ba­dos

Bud­jet­ti­lo­mai­li­jan unel­ma: Nämä ovat maa­il­man vii­si hal­vin­ta ran­taa

Lue Myös