Artikkeli

An­na-Lii­sa Hä­mä­läi­nen teks­ti Ro­bert Se­ger / Hel­sin­gin kau­pun­gin­te­at­te­ri kuva

Näyt­te­li­jä Hei­di He­ra­la

Everstinna on unelmaroolini

- Jos My Fair Ladyn Pygmalion oli unelmaroolini nuorena, tässä kohtaa se on Everstinna, sanoo näyttelijä Heidi Herala, joka tuo Rosa Liksomin väkevän naisen näyttämölle.

Yh­te­nä sun­nun­tai­na syk­syl­lä 2017 Hei­di He­ra­la luki Hel­sin­gin Sa­no­mis­ta Rosa Lik­so­min haas­tat­te­lun, jos­sa tämä ker­toi uu­des­ta ro­maa­nis­taan, Evers­tin­nas­ta.

– Sy­dän mei­na­si hal­je­ta, ja pos­ket al­koi­vat pu­noit­taa. Suu­rin piir­tein juok­sin kir­ja­kaup­paan. Pa­luu­mat­kal­la soi­tin bus­sis­ta kir­jai­li­jal­le ky­sy­äk­se­ni, joko te­ok­sen näyt­tä­mö­oi­keu­det ovat jol­la­kin te­at­te­ril­la.

Hei­di eh­dot­ti Evers­tin­nan dra­ma­ti­soin­tia heti Hel­sin­gin kau­pun­gin­te­at­te­ril­le.

– Olen lu­ke­nut kir­jan kol­mes­ti, mut­ta enää en ole us­kal­ta­nut ka­jo­ta sii­hen. Nyt toi­mim­me so­vi­tuk­sen eh­doil­la. Toki näy­tel­mä on us­kol­li­nen kir­jal­le.

Evers­tin­na on me­än­kiel­tä

Dra­ma­ti­soi­ja ja oh­jaa­ja Su­san­na Ai­rak­si­nen näki Evers­tin­nan mo­no­lo­gi­na, ku­ten kir­ja­kin on. Sii­nä van­ha Evers­tin­na käy läpi elä­mään­sä yh­den yön ai­ka­na.

– Jos My Fair La­dyn Pyg­ma­li­on oli unel­ma­roo­li­ni nuo­re­na, täs­sä koh­taa se on Evers­tin­na.

Roo­li­aan var­ten Hei­di on opis­kel­lut myös Tor­ni­on­jo­ki­laak­son me­än­kiel­tä, jol­la Rosa Lik­som Evers­tin­nan kir­joit­ti.

– Mur­res­pe­si­a­lis­tien mie­les­tä jo­tain voi men­nä vää­rin. Mut­ta Evers­tin­na on me­än­kie­li­nen.

Ei tuo­mit­se ei­kä mo­ra­li­soi

Evers­tin­nan esi­ku­va­na on väl­jäs­ti kir­jai­li­ja An­nik­ki Ka­ri­nie­mi (1914-84). Ro­maa­ni­hen­ki­lö on nat­si­myön­tei­nen. Hän nä­kee jul­muu­det ja juu­ta­lais­vai­not ei­kä hä­peä.

– Olen kau­an odot­ta­nut täl­lais­ta ta­paa kä­si­tel­lä maam­me lä­hi­his­to­ri­aa yk­si­lön, ja ni­me­no­maan nai­sen, nä­kö­kul­mas­ta.

Raa­ka Evers­ti ei esiin­ny näyt­tä­möl­lä, vaan on läs­nä ää­ne­nä. Van­ha Evers­tin­na ar­mah­taa hä­net kai­kes­sa pait­si yh­des­sä. Sitä, et­tä mies pot­ki syn­ty­mät­tö­män lap­sen kuo­li­aak­si, nai­nen ei an­na an­teek­si.

Evers­ti on 28 vuot­ta Evers­tin­naa van­hem­pi. Toi­nen mies, Tuo­mas, on hän­tä sa­man ver­ran nuo­rem­pi. Evers­tin­na ku­vai­lee, et­tä hän oli 14-vuo­ti­as, mut­ta jo täy­si­käi­ses­ti pit­kä ja ko­mea ja oi­kea vaa­lea. Tä­hän suun­taan ikä­e­ro on suu­rem­pi tabu, yhä.

– Evers­tin­na ei tuo­mit­se ei­kä mo­ra­li­soi vaan me­nee ta­pah­tu­neen ja tun­tei­den­sa läpi. Se ei tar­koi­ta, et­tei­vät­kö asi­at oli­si ki­pei­tä. 

Hei­di He­ra­la, 59

Näyt­te­li­jä

Val­mis­tui Te­at­te­ri­kor­ke­a­kou­lus­ta 1983.

Näy­tel­lyt Lah­den ja
Tu­run kau­pun­gin­te­at­te­reis­sa. Hel­sin­gin kau­pun­gin-
te­at­te­rin näyt­te­li­jä vuo­des­ta 1991.
Myös elo­ku­va- ja tv-roo­le­ja.

Rosa Lik­som: Evers­tin­na. En­si-il­ta 2.10. Hel­sin­gin kau­pun­gin­te­at­te­rin pie­nel­lä näyt­tä­möl­lä. Dra­ma­ti­soin­ti ja oh­jaus Su­san­na Ai­rak­si­nen. Näy­tel­mä on Hei­di He­ra­lan mo­no­lo­gi.

Lue Myös