Artikkeli

Vesa-Matti Väärä

Eteisvärinä pelästytti Esan ensimmäisellä kerralla – luuli sydänkohtaukseksi

Yllättäen alkanut sydämen rytmihäiriö säikäytti Esa Levónin, 55, ensi kerran alta nelikymppisenä.

En­sin pyör­ryt­ti, sit­ten sy­dän hak­ka­si ra­jus­ti. Esa Levón, 55, ei tien­nyt, mis­tä on kyse. Sy­dän­koh­taus­kin kävi mie­les­sä.

Lää­kä­ris­sä sel­vi­si, et­tä Levón kär­sii eteis­vä­ri­näs­tä. Sen jäl­keen ryt­mi­häi­ri­ös­tä on tul­lut py­sy­vä osa ar­kea. Al­kuun koh­tauk­set oli­vat niin rank­ko­ja, et­tei nii­tä saa­tu ku­riin lää­ki­tyk­sel­lä.

Ryt­mi jou­dut­tiin kään­tä­mään säh­köl­lä kym­me­niä ker­to­ja, pa­him­mil­laan pa­rin vii­kon vä­lein. Se ta­pah­tui ke­vy­es­sä nu­ku­tuk­ses­sa.

– Ope­raa­ti­os­sa pan­tiin lät­kät rin­taan ja säh­köä tu­le­maan. Puo­li­sen tun­tia olin nu­kuk­sis­sa. Sen jäl­keen oli taas nor­maa­li hyvä olo, Levón ker­too.

Ai­em­min ryt­mi­häi­riö vai­va­si aa­mui­sin. Nyt koh­tauk­sia voi tul­la pit­kin päi­vää. Ne me­ne­vät no­pe­as­ti ohi Tam­bo­cor-ni­mi­sel­lä ryt­mi­häi­ri­ö­lääk­keel­lä, jon­ka Levón ot­taa tar­vit­ta­es­sa.

– Jos sitä jou­tuu ot­ta­maan use­am­pa­na päi­vä­nä, ruo­ka­ha­lu me­nee.

Levó­nin syke heit­te­lee hur­jas­ti: jos­kus sy­dän lyö al­le 40 ker­taa mi­nuu­tis­sa, toi­si­naan me­nee rik­ki yli 170 lyön­tiä mi­nuu­tis­sa. Sy­ket­tään hän seu­rai­lee sään­nöl­li­ses­ti äly­kel­los­taan.

– On ras­kas­ta, jos koh­taus kes­tää mon­ta tun­tia. Se vie te­hot. Yk­si päi­vä sy­dän kävi yh­dek­sän tun­tia vä­hän mi­ten sat­tuu. Mut­ta enää en ihan her­käs­ti läh­de lää­kä­riin.

Levó­nil­le on teh­ty kah­des­ti myös niin sa­not­tu ab­laa­ti­o­hoi­to. Sii­nä ryt­mi­hä­ri­ö­tä ai­heut­ta­via pe­sak­kei­tä tu­hot­tiin rei­si­val­ti­moon työn­ne­tyn ka­tet­rin avul­la.

Suu­ria muu­tok­sia ar­keen­sa Levó­nin ei ole tar­vin­nut teh­dä. Pur­je­ve­neen­sä hän on myy­nyt, mut­ta pää­tök­seen vai­kut­ti­vat myös sel­kä­vai­vat.

Lue Myös