Artikkeli

Päi­vi Lip­po­nen Kuva: Mika Pol­la­ri

Elokuvaohjaaja Timo Koivusalo: "Haluan herätä uteliaana uuteen aamuun"

Timo Koivusalo on self made man, joka sanoo, ettei kukaan ole antanut hänelle lupaa tehdä elokuvia. Mutta hän tekee, ja kansa katsoo. Nyt Timo palaa televisioon suositun Tuttu juttu shown uuden tulemisen myötä.

Timo Koi­vu­sa­lo juo vic­hy­vet­tä ra­vin­to­la Tor­nin baa­ris­sa ja kat­se­lee ka­dul­la kii­ruh­ta­via ih­mi­siä ja tyyt­täi­le­viä au­to­ja. Sa­mas­sa ho­tel­lis­sa hän ku­va­si elo­ku­vi­aan Ola­vi Vir­ras­ta, Esa Pa­ka­ri­ses­ta ja Ta­pio Rau­ta­vaa­ras­ta. Tor­nin ka­bi­ne­tit oli­vat kos­tei­den il­to­jen ja päi­vien kan­ta­paik­ko­ja.

Tänä syk­sy­nä Timo pa­la­si kui­ten­kin toi­seen vuo­sien ta­kai­seen asi­aan: Tut­tu jut­tu -tv-oh­jel­maan, joka al­koi uu­des­taan 17 vuo­den tau­on jäl­keen.

– Alun pi­tä­en mie­tim­me uut­ta viih­de­nu­me­roa ris­tei­ly­mat­kus­ta­jil­le. Heil­le ei voi­nut jär­jes­tää kump­pa­ni­ha­kuoh­jel­maa. Meil­lä vä­läh­ti, kuin­ka hy­vin van­hat pa­ris­kun­nat tun­si­vat toi­sen­sa, Timo muis­te­lee.

Tut­tu jut­tu -shown suo­sio pe­rus­tui julk­kis­ten elä­män tir­kis­te­lyyn. On ar­vi­oi­tu, et­tä Mart­ti ja Ee­va Ah­ti­saa­ren esiin­ty­mi­nen oh­jel­mas­sa avit­ti pal­jon Ah­ti­saa­ren va­lin­taa pre­si­den­tik­si. Ko­ti­soh­val­la kat­so­ja sai myös miet­tiä, mitä tie­si omas­ta puo­li­sos­taan.

– Teim­me oh­jel­maa an­ta­en ih­mi­sil­le ti­laa. Hen­ki oli hy­vän­tah­toi­suus il­man iro­ni­aa.

En­sim­mäis­tä Tut­tu jut­tua esi­tet­tiin kym­me­nen vuot­ta, 1992-2002. Se teki tun­net­tu­ja myös juon­ta­jis­taan, Ti­mos­ta ja Joel Hal­li­kai­ses­ta.

– Ural­la­ni on ol­lut on­nen­kan­ta­moi­sia, mut­ta pal­jon on myös pi­tä­nyt teh­dä työ­tä, Timo sum­maa.

Am­mat­ti toi­sen pe­rään

Timo Koi­vu­sa­lon am­mat­ti­lis­ta on hen­gäs­tyt­tä­vä: elo­ku­va­oh­jaa­ja ja -tuot­ta­ja, juon­ta­ja, koo­mik­ko, muu­sik­ko, kir­jai­li­ja, sä­vel­tä­jä, sa­noit­ta­ja, mie­li­sai­raan­hoi­ta­ja ja kok­ki. Lap­suu­den­ko­dis­saan hän op­pi maa­ta­lon työt ai­na teu­ras­tus­ta ja mak­ka­ran­te­koa myö­ten.

– Pu­huin sa­vu­si­la­koi­den ja pu­na­juu­ren puo­les­ta sil­loin, kun sitä pi­det­tiin junt­ti­na, hän nau­rah­taa.

Timo asuu puo­li­son­sa Su­san­na Pa­li­nin kans­sa ko­ti­ti­lal­laan. Uu­si pää­ra­ken­nus on nous­sut van­han ti­lal­le. Ke­sä­a­sun­to si­jait­see Tu­run ul­ko­saa­ris­tos­ta, joka on Ti­mon kä­si­te­kar­tas­sa osa Suur-Po­ria.

Timo ja Su­san­na ovat ol­leet yh­des­sä pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. Su­san­na toi­mii elo­ku­vien tuo­tan­to­pääl­lik­kö­nä ja apu­lai­soh­jaa­ja­na. Pa­ria yh­dis­tää huu­mo­rin­ta­ju. Yh­des­sä lu­e­taan sa­no­ma­leh­det ja kes­kus­tel­laan kai­kes­ta.

– Olem­me yh­des­sä 24/7. Yh­teys on tai ei ole. On ol­ta­va kii­tol­li­nen, et­tä hom­ma toi­mii, Timo to­te­aa ei­kä ha­lua pu­hua enem­pää rak­kaas­taan.

Pek­ko sai ylei­sön nau­ra­maan

Kun hän aloit­ti Joel Hal­li­kai­sen kans­sa viih­de­kei­kat ruot­sin­lai­voil­la 1980-lu­vul­la, oli stan­dup-ko­miik­ka uut­ta Suo­mes­sa. Timo ja Joel mat­ka­si­vat Ame­rik­kaan ot­ta­maan op­pia, kuin­ka has­sut­te­lul­la nau­ra­te­taan ih­mi­siä.

Timo kut­suu ruot­sin­lai­vo­jen ai­kaa viih­dyt­tä­mi­sen op­pi­kou­luk­seen. Hän op­pi, mis­tä ylei­sö pi­tää.

– Ve­din lu­re­xit pääl­le, kii­pe­sin la­val­le ja yri­tin pu­hua haus­kuuk­sia, mut­ta ylei­sö is­tui myk­kä­nä.

Sit­ten Timo ke­hit­ti Pek­ko Ai­ka­mies­po­jan, joka ker­toi huo­mi­oi­taan. Ylei­sö rä­jäh­ti nau­ra­maan.

– Vil­pit­tö­myys ja läs­nä­o­lo pu­re­vat par­hai­ten ylei­söön. Asi­oi­den tu­lee ta­pah­tua ih­mis­ten edes­sä, Timo miet­tii.

Pek­ko-hah­mon myö­tä Spede Pa­sa­nen ja Jaak­ko Salo ot­ti­vat Ti­moon yh­teyt­tä pe­räk­käin. Se oli yk­si hä­nen elä­män­sä on­nel­li­sim­pia päi­vä.

– Tie­sin lyö­nee­ni läpi ja ovien avau­tu­van isom­mil­le est­ra­deil­le, hän muis­te­lee.

Pek­ko siir­tyi val­ko­kan­kaal­le 1993, ja elo­ku­via teh­tiin kaik­ki­aan vii­si. Timo näyt­te­li, oh­ja­si, kä­si­kir­joit­ti, sä­vel­si ja tuot­ti.

En lue kri­tiik­ke­jä

Timo Koi­vu­sa­lo sa­noo, et­tei ole saa­nut ke­nel­tä­kään lu­paa tai­teen te­ke­mi­seen. Jos jo­tain ha­lu­aa, se on it­se teh­tä­vä.

Timo to­del­la on teh­nyt pal­jon ja hy­vin eri­lai­sia elo­ku­via. Yk­si kol­mes­ta Ris­to Räp­pää­jäs­tä, Ris­to Räp­pää­jä ja Liu­kas Len­nart (2014) pal­kit­tiin sak­sa­lai­sil­la fes­ti­vaa­leil­la Eu­roo­pan par­haa­na las­te­ne­lo­ku­va­na.

– Oi­val­sin, et­tä las­ten huu­mo­ri on yleis­maa­il­mal­lis­ta.

Tär­keim­mik­si elo­ku­vik­seen Timo ni­me­ää kak­si­o­sai­sen Tääl­lä Poh­jan­täh­den al­la (2009, 2010) ja Kal­te­van tor­nin (2006).

Väi­nö Lin­nan ro­maa­nit­ri­lo­gia on ol­lut Ti­mon vai­kut­ta­vin lu­ku­ko­ke­mus. Elo­ku­van li­säk­si hän tuot­ti sii­tä kah­dek­sa­no­sai­sen tv-sar­jan. Ti­mon oh­jaa­maa elo­ku­vaa ver­rat­tiin Ed­vin Lai­neen ver­si­oon. Jos­sa­kin kri­tii­kis­sä vaa­dit­tiin, et­tä oh­jaa­jan oli­si pi­tä­nyt it­se ko­kea tuo ai­ka. Sil­loin oh­jaa­jan oli­si pi­tä­nyt ol­la sa­ta­vuo­ti­as.

– En lue kri­tiik­ke­jä. Kun elo­ku­va on val­ko­kan­kaal­la, tie­dän lef­fan ole­van juu­ri sel­lai­nen kuin ha­lu­sin. En yri­tä miel­lyt­tää. Tär­kein­tä on, et­tä ylei­sö on ty­kän­nyt.

Myön­tei­syyt­tä ja iloa

Kal­te­va tor­ni pe­rus­tuu Ti­mon omiin ko­ke­muk­siin. Nuo­re­na hän työs­ken­te­li mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den krii­si­pu­he­li­mes­sa ja mie­li­sai­raan­hoi­ta­ja­na psy­ki­at­ri­an akuut­tik­li­ni­kal­la.

– Siel­lä tär­ke­ää oli saa­da siir­ret­tyä ih­mi­nen seu­raa­vaan päi­vään. Sii­nä oma­kin pers­pek­tii­vi muut­tui. Mie­len­ter­vey­son­gel­mat ovat edel­leen tabu, mut­ta ne kos­ket­ta­vat meis­tä jo­kais­ta. Niin pal­jon kes­kuu­des­sam­me on ma­sen­tu­nei­ta ih­mi­siä.

Timo Koi­vu­sa­lo ha­lu­aa elo­ku­vil­laan he­rät­tää tun­tei­ta, laa­jen­taa ih­mis­ten maa­il­maa ja luo­da myön­tei­syyt­tä.

– Kyy­ni­syyt­tä ja kriit­ti­syyt­tä pi­de­tään älyk­kyy­den merk­kei­nä, mut­ta ne ei­vät sul­je pois po­si­tii­vi­suut­ta ja iloa.

Ute­li­ai­suus on Ti­mon pe­ru­sa­sen­ne elä­mään. Hän toi­voo, et­tei me­net­täi­si ky­ky­ään in­nos­tua pie­nis­tä asi­ois­ta.

– Ha­lu­an op­pia uut­ta maa­il­mas­ta. En ha­lu­ai­si ko­kea tai­te­koh­taa, jos­sa haa­veet muut­tu­vat muis­toik­si. Ha­lu­an he­rä­tä ute­li­aa­na uu­teen aa­muun. Elää täs­sä ja nyt.

Sil­ti Ti­mon suu­ri unel­ma on, et­tä elä­mä rul­lai­si eteen­päin tut­tua la­tua.

– Su­san­nan unel­ma taas on näh­dä va­lai­ta. Syk­syl­lä on va­lai­den ko­koon­tu­mi­sa­jot Kap­kau­pun­gin lä­hel­lä, Her­ma­nus-ni­mi­ses­sä kau­pun­gis­sa. Sen lah­teen va­laat ui­vat joka syk­sy. To­teu­tam­me nyt yh­des­sä hä­nen haa­veen­sa, Timo ker­too.

Timo Koi­vu­sa­lo
s. 1963

Asuu Po­ris­sa, ke­sä­mök­ki Tu­run ul­ko­saa­ris­tos­sa.

Per­hee­seen kuu­lu­vat kih­lat­tu Su­san­na Pa­lin, lap­set Se­ve­ri, Me­ri­ka, Sa­mu­li.

Am­mat­ti elo­ku­va­oh­jaa­ja ja tuot­ta­ja, juon­ta­ja, koo­mik­ko, muu­sik­ko, kir­jai­li­ja, sä­vel­tä­jä, sa­noit­ta­ja.
Yh­teen­sä 17 elo­ku­va­oh­jaus­ta. Tuo­rein elo­ku­va Ola­vi Vir­ta, 2018.

Har­ras­tus lu­ke­mi­nen.

Ajan­koh­tais­ta­Tut­tu jut­tu -show lau­an­tai­sin 2.11. al­ka­en MTV3-ka­na­val­la.

Lue Myös