Artikkeli

Mat­ti Re­mes ja Net­te Grön

DI­GI­TA­LI­SAA­TI­ON TASA-AR­VO

Digiloikka syrjii ikäihmisiä

Kuinka iäkkäimmät ihmiset kykenevät sähköiseen asiointiin, jos kaikki julkiset ja pankkipalvelut ovat jatkossa käytettävissä vain verkossa tai älypuhelimessa? Digitalisoimisen hinku on suuri, mutta kelkasta pudonneet tahtovat unohtua palvelujen uudistajilta.

Pank­kien li­säk­si moni muu­kin tär­keä pal­ve­lu siir­tyy vauh­dil­la verk­koon. Säh­köi­sik­si ovat muut­tu­neet niin lää­ke­re­sep­tit kuin ve­ro­hal­lin­non ja Ke­lan­kin pal­ve­lut.

Ar­vi­ol­ta puo­lel­ta mil­joo­nal­ta yli 65-vuo­ti­aal­ta puut­tu­vat kui­ten­kin di­gi­tai­dot, net­ti ja lait­teet.

– Moni ko­kee lait­tei­den ja oh­jel­mis­to­jen käy­tön han­ka­lak­si, ei­vät­kä he saa riit­tä­väs­ti opas­tus­ta ja neu­von­taa. Kai­kil­la ei ole myös­kään ra­haa hank­kia lai­tet­ta tai mak­saa net­tiyh­tey­des­tä, sa­noo Ikä­tek­no­lo­gi­a­kes­kuk­sen eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Lea Sten­berg.

Sten­ber­gin mie­les­tä lait­tei­den ja oh­jel­mis­to­jen suun­nit­te­lus­sa ei edel­leen­kään kuun­nel­la tar­peek­si iäk­kääm­piä ih­mi­siä. Di­gipal­ve­lu­ja tu­li­si tes­ta­ta kai­ke­ni­käi­sil­lä en­nen kuin ne ote­taan käyt­töön.

– Hyvä esi­merk­ki on pank­ki­pal­ve­lut. Kan­sa­lai­sil­la tu­lee ol­la oi­keus hoi­taa omat raha-asi­an­sa it­se­näi­ses­ti myös iän kart­tu­es­sa, vaik­ka oli­si fyy­si­si­ä­kin ra­joit­tei­ta.

Mo­nien pal­ve­lui­den kans­sa tus­kai­le­vat nuo­rem­mat­kin, pu­hu­mat­ta­kaan lait­teis­to­jen ja oh­jel­mis­to­jen päi­vi­tys­ten ja tie­to­tur­van hal­lin­nas­ta.

Asi­oin­nin pi­tää jär­jes­tyä il­man net­ti­ä­kin

Ikäih­mi­set saa­vat säh­köi­seen asi­oin­tiin useim­mi­ten apua lä­hi­pii­ril­tä – omil­ta lap­sil­ta, lap­sen­lap­sil­ta ja ys­tä­vil­tä. Kai­kil­la ei ole tätä tu­ki­verk­koa.

Van­hus- ja lä­him­mäis­pal­ve­lu­liit­to Val­li ry:n mie­les­tä ei ole re­a­lis­tis­ta aja­tel­la, et­tä it­se­näi­nen säh­köi­nen asi­oin­ti on­nis­tuu kai­kil­ta edes pa­rin vuo­si­kym­me­nen pääs­tä. Sik­si tär­kei­den pal­ve­lu­jen tar­jo­a­jien tu­li­si taa­ta, et­tä asi­oin­ti on­nis­tuu vai­vat­ta ja il­man yli­mää­räi­siä ku­lu­ja myös pu­he­li­mes­sa, pos­tit­se tai pal­ve­lu­tis­kil­lä.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö ajaa pa­pe­rit­to­maan asi­oin­tiin siir­ty­mis­tä val­ti­on­hal­lin­nos­sa.

– Kan­sa­lais­ten kan­nat­taa ol­la ak­tii­vi­sia ja muis­tut­taa, et­tä pal­ve­lu­jen on ol­ta­va ta­sa­ver­tai­ses­ti saa­ta­vil­la, Sten­berg huo­maut­taa.

Tä­hän on vii­tan­nut myös kun­ta- ja uu­dis­tus­mi­nis­te­ri Anu Veh­vi­läi­nen.

Hä­nen mu­kaan­sa kan­sa­lais­ten pe­ru­soi­keu­det ja hal­lin­to­la­ki edel­lyt­tä­vät, et­tä ih­mi­sil­lä pi­tää ol­la ai­na mah­dol­li­suus hoi­taa asi­oi­taan, vaik­ka säh­köi­nen asi­oin­ti oli­si mah­do­ton­ta ky­ky­jen tai iän vuok­si.

Lai­te kä­teen vai di­gi­a­vus­ta­ja ko­tiin?

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö on­kin aset­ta­nut neu­vot­te­lu­kun­nan, joka ko­ko­aa di­gi­pal­ve­lui­den es­teet­tö­mään saa­ta­vuu­teen liit­ty­vää tie­toa ja nä­kö­koh­tia. Kes­kus­te­luis­sa jär­jes­tö­jen kans­sa on kä­si­tel­ty esi­mer­kik­si sitä, tu­li­si­ko yh­teis­kun­nan mää­ri­tel­lä, mikä on ny­kyi­sen elä­män­me­non ”ICT-mi­ni­mi”. Mikä on vies­tin­tä­lait­tei­den ja -pal­ve­lui­den vä­him­mäis­ta­so, jo­hon kan­sa­lai­nen on oi­keu­tet­tu, vaik­ka sit­ten yh­teis­kun­nan tu­el­la?

Ide­oi­ta on esi­tet­ty myös mah­dol­li­sis­ta di­gi­jelp­paa­jis­ta. Voi­si­ko esi­mer­kik­si ko­ti­pal­ve­lun työn­te­ki­jä, kir­jas­to­työn­te­ki­jä tai pos­til­joo­ni toi­mia digineu­vo­ja­na tai avus­ta­ja­na?

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Ma­rit­ta Kor­ho­nen on li­säk­si lin­jan­nut, et­tä jul­ki­sen val­lan vel­vol­li­suus on miet­tiä, mi­ten säh­köi­set pal­ve­lut saa­daan niin hel­poik­si, et­tä nii­tä osaa käyt­tää il­man eri ope­tus­ta.

LÄH­TEET: Val­li ry:n sel­vi­tys ikäih­mis­ten säh­köi­ses­tä asi­oin­nis­ta. Ee­tu ry:n jul­kai­su di­gi­ta­li­saa­ti­on vai­ku­tuk­sis­ta. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö

Pidä kiin­ni oi­keuk­sis­ta­si

✽ Pal­ve­lun tar­jo­a­jan vas­tuul­la on jär­jes­tää asi­oin­ti myös niil­le, jot­ka ei­vät käy­tä tie­to­ko­net­ta tai äly­pu­he­lin­ta

✽ Pal­ve­lun on ol­ta­va myös vam­mai­sen saa­ta­vil­la.

✽ Pal­ve­lui­den saa­ta­vuus on tasa-ar­vo- ja oi­keus­tur­va-asia. Syr­jin­tää epäi­le­vä voi kään­tyä Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­te­tun toi­mis­ton puo­leen.

✽ Huo­nos­ti suun­ni­tel­lus­ta pal­ve­lus­ta voi ja kan­nat­taa va­lit­taa. Di­gi­taa­lis­ten jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­nen on jat­ku­vaa, ja nii­hin voi vai­kut­taa niin, et­tä seu­raa­va ver­sio on pa­rem­pi käyt­tää.

✽ Apua ja vai­ku­tus­ka­na­via löy­tyy mm. oman seu­dun se­ni­o­ri- ja etu­jär­jes­töis­tä ja neu­von­ta­pis­teis­tä sekä kir­jas­tois­ta.

Di­gi­tai­to­ja edis­tä­viä yh­dis­tyk­siä:

se­ni­or­surf.fi val­li.fi

Val­li ry:n sel­vi­tys ikäih­mis­ten säh­köi­ses­tä asi­oin­nis­ta

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön neu­vot­te­lu­kun­ta ko­ko­aa ai­hee­seen liit­ty­vää tie­toa, huo­mi­oi­ta ja nä­kö­koh­tia.

Lue Myös