Artikkeli

Petri Jauhiainen

Riit­ta Es­ko­la

Dekkaristi Marko Kilpi: "Jokainen on syntyessään hyvä"

Marko Kilpi,49 on kuopiolainen poliisi ja palkittu dekkarikirjailija. Työssään hän näkee väkivaltaa ja pahuutta ja tulkitsee sitä kirjoissaan. Omaa tasapainoaan hän vaalii perheensä vieressä kotisohvalla ja puolison kanssa laiturinnokassa.

Mar­ko Kil­ven mat­ka suo­si­tuk­si ja ar­vos­te­tuk­si dek­ka­ri­kir­jai­li­jak­si ei al­ka­nut äk­ki­ry­säyk­sel­lä. Hän teki kä­si­kir­joi­tus­ko­kei­lu­ja, jot­ka pa­lau­tet­tiin lii­an eri­lai­si­na. Koko tyy­li­la­jia ei sen­tään voi­nut rä­jäyt­tää.

– Ku­vai­lin lii­kaa. Se oli tart­tu­nut po­lii­sin työs­tä, jos­sa on pak­ko kir­ja­ta tar­kas­ti ja va­roa va­le­muis­to­ja, Mar­ko Kil­pi ker­too.

Tark­kuut­ta tar­vi­taan ri­ko­sil­moi­tuk­sis­sa, jois­sa Mar­ko Kil­pi sa­noo ole­van­sa hyvä. Kir­jai­li­ja­na hän loi­ton­si otet­taan ja höl­lä­si yk­si­tyis­koh­tia. Sit­ten al­koi ta­pah­tua.

Esi­kois­te­os Jää­ty­nei­tä ruu­su­ja (2007) sai heti Vuo­den joh­to­lan­ka -pal­kin­non. Kak­si vuot­ta myö­hem­min Ka­do­te­tut oli Fin­lan­dia-pal­kin­to­eh­dok­kaa­na ja voit­ti Min­na-pal­kin­non. Elä­vien kir­joi­hin (2011) voit­ti Sa­vo­nia-pal­kin­non ja sii­tä teh­tiin 8-pal­lo -elo­ku­va.

Nyt ku­vat­tiin, et­tä Mar­ko Kil­pi oli uu­dis­ta­nut ta­val­li­sen dek­ka­rin yh­teis­kun­nal­li­sek­si kir­jal­li­suu­dek­si.

Po­lii­si­na ko­ke­mi­aan ta­pauk­sia Mar­ko Kil­pi on käyt­tä­nyt yh­den ker­ran, Elä­vien kir­joi­hin -dek­ka­rin aloi­tuk­ses­sa. Sii­nä epäil­lyn etei­ses­sä työ­pa­ri pu­ris­taa puu­ko­te­tun työ­to­ve­rin­sa kau­la­val­ti­moa, et­tei ka­ve­ri vuo­da kui­viin en­nen am­bu­lans­sin tu­loa. Mat­kal­la sai­raa­laan am­bu­lans­sis­ta sam­mu­vat va­lot. Sa­dat ker­rat par­ti­os­sa sa­maa reit­tiä sa­han­nut kuo­le­va po­lii­si las­kee pi­mey­des­sä tien­mut­kia, eh­di­tään­kö.

Ih­mi­nen syn­tyy hy­vä­nä

Mar­ko Kil­ves­tä, ku­ten hä­nen kir­jois­taan­kin, huo­kuu tyy­ni ym­mär­rys ih­mi­seen, myös lä­pi­pa­haan nar­sis­tiin.

– Hy­vä­nä hän­kin syn­tyi, ei­kä it­se alun pe­rin koh­ta­loon­sa vai­kut­ta­nut.

Mar­kol­ta ky­sy­tään, kuin­ka hän pys­tyy elä­mään ar­kea ja pyö­rit­tä­mään pääs­sään rin­nak­kais­to­del­li­suut­ta.

- Kir­joit­ta­es­sa­ni en mene toi­seen maa­il­maan, en­kä pa­laa re­aa­li­maa­il­maan, kun pis­tän ko­neen kiin­ni. Kir­jai­li­ja­na hyö­tyi­sin hy­väs­tä muis­tis­ta, mut­ta olen niin su­ru­ton, et­tä po­lii­si­mie­le­ni pyyh­kii pa­ho­ja asi­oi­ta no­pe­as­ti.

Jos­kus to­sin mei­naa­vat fak­ta ja fik­tio men­nä se­kai­sin.

– Kun ru­pe­aa par­ti­os­sa ker­to­maan kol­le­gal­le jos­ta­kin ta­pauk­ses­ta, pi­tää vä­lil­lä miet­tiä, et­tä ta­pah­tui­ko se oi­ke­as­ti vai sit­ten­kin kir­jas­sa.

Täl­lä het­kel­lä Mar­ko Kil­pi on pit­kän ura­kan, Un­der­ta­ker-ri­kos­ro­maa­ni­sar­jan, alus­sa. Sii­tä on jul­kais­tu nyt kak­si ro­maa­nia, Kuo­le­man­tuo­mio (2017) ja Kuo­le­ma­nen­ke­li (2018). Pää­hen­ki­lö, Un­der­ta­ker Jar­mo Kivi on jul­ki­kun­ni­al­li­nen hau­tau­su­ra­koit­si­ja, joka on sy­väl­lä kan­sain­vä­li­ses­sä ri­kol­li­suu­des­sa.

Un­der­ta­ker al­kaa 6-8 ro­maa­nil­la, mut­ta se ei tar­koi­ta yk­sin kir­jo­ja. Sar­jas­ta on ke­hit­teil­lä kan­sain­vä­li­nen tv-sar­ja – ja jo 8 pal­lon oi­keu­det os­tet­tiin Hol­ly­woo­diin. Kuo­pi­o­lais­ten yrit­tä­jien kans­sa on lan­see­rat­tu myös Un­der­ta­ker-kah­via ja -vod­kaa.

Kuo­pi­on oma Mar­ko

Maa­lis­kuus­sa, kun uu­sin Un­der­ta­ker, Kuo­le­ma­nen­ke­li, jul­kais­tiin, ta­pa­sin kir­ja­kau­pas­sa rou­van, joka oli juu­ri os­ta­nut kir­jan. Hän sa­noi, et­tä Mar­kon si­vis­ty­nyt paha on vie­lä hir­ve­äm­pää kuin si­vis­ty­mä­tön, kos­ka se pää­see kaik­ki­al­le ja tu­ho­aa pal­jon. Mut­ta Mar­kon kir­jois­sa on on­nel­li­nen lop­pu.

Mar­kon?

Rou­va to­te­aa, et­tä kaik­ki Kuo­pi­os­sa tun­te­vat Mar­kon naa­mal­ta.

Tot­ta. Mar­ko Kil­pi tun­ne­taan Kuo­pi­os­sa jo po­lii­sin työs­tään. Hän on teh­nyt yh­des­sä yli­kons­taa­pe­li Ee­ro Wet­zel­lin kans­sa Who Ca­res -päih­de­va­lis­tus­kam­pan­joi­ta. Kuo­pi­on kau­pun­gin­val­tuus­toon hä­net va­lit­tiin Ko­koo­muk­sen ää­ni­ha­ra­va­na vuo­den 2017 kun­ta­vaa­leis­sa.

Jul­ki­suu­des­ta on po­lii­si­na vain hyö­tyä.

- Lau­an­tai­yö­nä mai­jas­sa joku hok­saa: - Ai, Kil­pi. Sinä. Kiva ta­va­ta! On pal­kit­se­vaa ko­kea tun­nel­man­muu­tos, jon­ka pelk­kä tu­tun po­lii­si­naa­man nä­ke­mi­nen saa ai­kaan.

Lue Mar­ko Kil­ven koko haas­tat­te­lu Oma Ai­ka -leh­den nu­me­ros­ta 11/2018.

Lue Myös