Artikkeli
Vuodesta 2015 Cita ja Kari ovat asuneet Budapestissä Citan työn vuoksi. He viihtyvät kaupungissa.  Yhdessä he lukevat, ulkoilevat ja matkustavat. Molemmat pitävät kokkaamisesta. Lisäksi Kari harrastaa laulua ja silmänkääntötemppuja. Cita taas on viherpeukalo.

Vuodesta 2015 Cita ja Kari ovat asuneet Budapestissä Citan työn vuoksi. He viihtyvät kaupungissa. Yhdessä he lukevat, ulkoilevat ja matkustavat. Molemmat pitävät kokkaamisesta. Lisäksi Kari harrastaa laulua ja silmänkääntötemppuja. Cita taas on viherpeukalo.

Päi­vi Lip­po­nen

Cita Högnabba ja Kari Lumikero: "Emme tilitä, vaan annamme tilaa toisillemme"

Cita Högnabba ja Kari Lumikero osaavat antaa väljyyttä toisilleen eivätkä usko, että kaikkien tekemisten raportointi parantaa parisuhdetta. Kari on tehnyt uran ulkomaankirjeenvaihtajana ja Cita diplomaattina. Elämä maailmalla saa katsomaan myös kotimaata uusin silmin.

Hel­sin­gin Kal­li­os­sa ul­lak­ko­yk­si­ön te­ras­sil­ta avau­tuu hui­kai­se­va mai­se­ma. Va­loi­sa, val­koi­nen koti huo­kuu ren­toa mei­nin­kiä – sa­man­lais­ta kuin Cita Hög­nab­ba ja Kari Lu­mi­ke­ro, jot­ka ovat pi­tä­neet yh­tä jo 36 vuot­ta.

– Em­me ole oi­kein mis­tään ko­toi­sin, vit­sai­lee kan­sain­vä­lis­tä uraa teh­nyt pa­ris­kun­ta.

Tämä yk­siö on Ci­tan ja Ka­rin toi­nen tu­ki­koh­ta Suo­mes­sa. Toi­nen on rin­ta­ma­mies­ta­lo Veik­ko­las­sa, jos­sa viet­tää ke­siä koko uus­per­he. Täl­lä het­kel­lä he asu­vat Bu­da­pes­tis­sa, jos­sa Cita joh­taa Suo­men kult­tuu­ri- ja tie­deins­ti­tuut­tia, Fin­nA­go­raa. Kari on eläk­keel­lä teh­ty­ään 28 vuo­den uran MTV:n ul­ko­maan­toi­mit­ta­ja­na.

Hei­dät yh­dis­tää asen­ne, et­tä työn pe­räs­sä läh­de­tään. Tär­ke­ää on myös in­to­hi­mo jour­na­lis­miin.

Cita on Tam­mi­saa­ren kas­vat­te­ja

Suo­men­ruot­sa­lai­nen Cita syn­tyi Ah­ve­nan­maan Jo­ma­las­sa, mut­ta ko­ti­kau­pun­gik­seen hän ni­me­ää Tam­mi­saa­ren. Sin­ne hä­nen per­heen­sä muut­ti ty­tön ol­les­sa vii­si­vuo­ti­as. Isä työs­ken­te­li kai­vo­sa­lal­la. Cita luon­neh­tii per­het­tään muut­to­her­käk­si sa­kik­si.

Tam­mi­saa­res­sa per­he asui Ase­ma­ka­dul­la isän työ­suh­de­a­sun­nos­sa. Siel­lä syn­tyi toi­nen veli Ste­fan, ja Cita aloit­ti kan­sa­kou­lun. Elä­mä pie­nes­sä me­ren­ran­ta­kau­pun­gis­sa oli tur­val­lis­ta. Cita muis­te­lee läm­pi­mäs­ti idyl­li­siä puu­ta­lo­ja ja mu­ku­la­ki­vi­ku­jia.

– Meri oli kau­nis, ja au­rin­ko pais­toi. Edel­leen käyn kat­so­mas­sa sa­mo­ja paik­ko­ja, Cita ker­too.

Lu­mi­ke­ron pu­he­li­ai­suus on van­hem­mil­ta pe­rit­tyä

Kari kävi syn­ty­mäs­sä Ke­mis­sä, mut­ta eri­tyi­sa­se­ma hä­nen lap­suus­muis­tois­saan on Tor­ni­ol­la. Isä oli La­pin mie­hiä ja äi­ti Kar­ja­lan evak­ko­ja Rii­ko­lan ky­läs­tä, Kir­vus­ta. Heil­tä Kari ar­ve­lee pe­ri­neen­sä elä­väi­syy­den ja pu­he­li­ai­suu­den.

– Sä olet mah­dot­to­man vil­kas, ai­na liik­keel­lä, Cita vah­vis­taa.

Cita kiit­tää poh­ja­lai­sia su­ku­juu­ri­aan pon­te­vuu­des­taan. Hän on jä­mä­kän daa­min mai­nees­sa. Tot­ta se on, Kari nyö­kyt­te­lee vie­res­sä.

Ah­ve­nan­maal­le muut­ta­neet Ci­tan van­hem­mat oli­vat naa­pu­ri­ky­lien nuo­ria. Isä oli ruot­sin­kie­li­sel­tä Poh­jan­maal­ta, äi­ti suo­men­kie­li­sel­tä. La­keuk­sil­la si­jait­see vie­lä su­vun ke­sä­paik­ka, jos­sa Cita ja Kari lo­mai­le­vat ker­ran ke­säs­sä.

– En hen­no luo­pua mö­kis­tä, sil­lä se kat­kai­si­si yh­tey­den van­hem­pie­ni his­to­ri­aan, Cita to­te­aa.

Pe­ri­suo­ma­lai­seen ta­paan Cita ra­kas­taa myös sau­no­mis­ta.

Kari teki 28 vuoden uran MTV:n ulkomaankirjeenvaihtajana. Hän toteaa saaneensa hektisiä vuosia enemmän kuin lääkäri määräsi. – Kun lähdin Irakista tai Afganistanista, katsoin lentokoneen ikkunasta karua maata alhaalla ja mietin, että tästä täällä taistellaan. Tuntui ihanalta tulla kotiin, perheen luo.

Kari teki 28 vuoden uran MTV:n ulkomaankirjeenvaihtajana. Hän toteaa saaneensa hektisiä vuosia enemmän kuin lääkäri määräsi. – Kun lähdin Irakista tai Afganistanista, katsoin lentokoneen ikkunasta karua maata alhaalla ja mietin, että tästä täällä taistellaan. Tuntui ihanalta tulla kotiin, perheen luo.

Ro­mans­si en­si­sil­mäyk­sel­lä

Pa­ris­kun­ta koh­ta­si työn mer­keis­sä 1983. Yleis­ra­di­os­sa juh­lis­tet­tiin ke­sä­toi­mit­ta­jia. Kari oli eron­nut kah­den pie­nen lap­sen isä. Ci­tan bo­hee­mi avo­suh­de oli me­nos­sa kat­kol­le. En­sim­mäi­set tref­fit so­vit­tiin no­pe­as­ti.

– Läh­din len­to­ko­neel­la Ci­tan luo Hel­sin­kiin kes­ken hei­nä­töi­den. Olin ra­kas­tu­nut. Se oli niin sel­vää, Kari muis­te­lee.

– Kari oli ko­mea mies. Vei ulos, pu­hut­tiin ja juo­tiin lasi pu­na­vii­niä. Pöy­dis­sä oli val­koi­set lii­nat. Ajat­te­lin, et­tä jär­jes­tys tun­tui iha­nal­ta. Pik­ku­por­va­ril­li­nen mi­nä­ni he­rä­si jos­tain sy­väl­tä, Cita nau­rah­taa.

Syk­syl­lä pa­ris­kun­ta viet­ti jo en­sim­mäis­tä yh­teis­tä lo­maan­sa Ro­dok­sel­la.

Pa­ri­suh­tees­sa ei tar­vit­se ol­la ai­na kä­si­kyn­käs­sä

Nyt nois­ta het­kis­tä on 36 vuot­ta. Mi­ten kah­den kan­sain­vä­lis­tä uraa te­ke­vän ih­mi­sen suh­de on kes­tä­nyt?

– Olem­me an­ta­neet pal­jon ti­laa toi­sil­lem­me. Työ on tuo­nut haas­tei­ta ja mer­kin­nyt viik­ko­jen pois­sa­o­loa. Kari on voi­nut hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la omis­tau­tua työl­leen ja mat­kus­taa pal­jon, Cita sa­noo.

Kari on kan­nus­ta­nut Ci­taa ot­ta­maan työs­sään ris­ke­jä, jot­ka ovat kan­ta­neet eteen­päin. Mies on yl­lyt­tä­nyt: läh­de vaan.

– Ei ole iki­nä hap­pi lop­pu­nut suh­tees­ta. On hyvä asia, et­tä pa­ri­suh­tees­sa ei ol­la koko ajan kä­si­kyn­käs­sä, Kari tuu­maa.

Kari ja Cita pi­tä­vät yh­teyt­tä vi­de­o­pu­he­luil­la

Cita ja Kari ei­vät ole ko­ke­neet kes­ki­näis­tä kil­pai­lua tai la­tis­ta­mis­ta. Cita sa­noo, et­tei Ka­ril­la ole huo­no it­se­tun­to. Kari taas kiit­tää, et­tä luot­ta­mus on ol­lut mo­lem­min­puo­lis­ta. Kum­man­kaan ei tar­vit­se ra­por­toi­da ja ti­lit­tää jat­ku­vas­ti liik­kei­tään.

–Avi­o­liit­to ei pa­ra­ne sii­tä, et­tä kaik­ki elä­män yk­si­tyis­koh­dat pal­jas­te­taan, sa­noo Cita.

Cita asuu Bu­da­pes­tis­sa. Kari mat­kus­taa Suo­men ja Bu­da­pes­tin vä­lil­lä. He pi­tä­vät yh­teyt­tä vi­de­o­pu­he­luin ja jär­jes­tä­vät ka­len­te­ri­ko­kouk­sen ker­ran vii­kos­sa.

– Lai­tan kän­ny­kän pääl­le ja juom­me aa­mu­kah­vit yh­des­sä, Cita ker­too.

FinnAgoraa Budapestissa johtava Cita pitää Unkarin poliittista tilannetta haastavana. Länsimaiset arvot on kyseenalaistettu. – Tiedämme, miksi toimimme siellä. Haluamme varjella Suomen ja Unkarin yhteyden jatkumista ja kertoa muun muassa sananvapauden ja tasa-arvon tärkeydestä.

FinnAgoraa Budapestissa johtava Cita pitää Unkarin poliittista tilannetta haastavana. Länsimaiset arvot on kyseenalaistettu. – Tiedämme, miksi toimimme siellä. Haluamme varjella Suomen ja Unkarin yhteyden jatkumista ja kertoa muun muassa sananvapauden ja tasa-arvon tärkeydestä.

Lap­sil­la on ai­na yk­kös­paik­ka sy­dä­mes­sä

Cita tuli uus­per­heen äi­dik­si nuo­re­na. Ka­ril­la oli kak­si las­ta, Han­na ja Vil­le. Ci­tan mie­les­tä he oli­vat heti mu­ka­via.

– Pa­ri­suh­tees­sa uu­den ys­tä­vän pi­tää ym­mär­tää, et­tä lap­sil­la on ai­na yk­kös­paik­ka kump­pa­nin sy­dä­mes­sä. Sen asi­an kans­sa ei pidä ryh­tyä kil­pa­sil­le, Cita ko­ros­taa

Hän an­toi Ka­rin las­ten lä­hes­tyä it­se­ään rau­has­sa. He te­ki­vät pal­jon asi­oi­ta yh­des­sä ja mat­kus­ti­vat. Vä­lil­lä Kari oli las­ten kans­sa, vä­lil­lä he oli­vat ne­lis­tään.

Kari ko­kee hy­vä­nä, et­tä hän oli eron­nut las­ten äi­dis­tä en­nen kuin Cita tuli mu­kaan ku­vi­oi­hin. Ex-vai­mon­sa kans­sa hä­nel­lä on hy­vät vä­lit.

Cita ei voi­nut ku­vi­tel­la muut­ta­van­sa mie­hen pe­räs­sä

Suh­teen al­ku­vuo­si­na Cita työs­ken­te­li Suo­mes­sa Yleis­ra­di­on po­li­tii­kan toi­mit­ta­ja­na, Kari asui Ruot­sis­sa.

– En voi­nut ku­vi­tel­la, et­tä läh­ti­sin mie­hen pe­räs­sä Ruot­siin.

Sit­ten TV-Nyt­tin sil­loi­nen pääl­lik­kö Ast­rid Gartz eh­dot­ti, et­tä Cita läh­ti­si kir­jeen­vaih­ta­jak­si Ruot­siin. Gartz to­te­si: ”Kun si­nul­la on mies­kin siel­lä”.

Tuk­hol­mas­ta han­kit­tiin oma­ko­ti­ta­lo. Lin­da syn­tyi yh­dek­sän yh­tei­sen vuo­den jäl­keen. Hän on nyt 26-vuo­ti­as ja työs­ken­te­lee Lon­toos­sa. Ka­rin lap­set ovat ai­na asu­neet Ruot­sis­sa.

– Meil­lä oli ta­los­sa nel­jä ul­ko-ovea, jot­ka oli­vat koko ajan au­ki. Ih­mi­siä tuli ja meni, Kari ku­vai­lee.

Maas­ta toi­seen muut­ta­mi­ses­sa on haas­teen­sa

Kun Han­na ja Vil­le tu­li­vat täy­si-ikäi­sik­si, Kari ja Cita muut­ti­vat Ber­lii­niin. Sit­ten muu­tet­tiin Tuk­hol­maan ja Bu­da­pes­tiin.

Cita to­te­aa, et­tä muut­to maas­ta toi­seen on haas­te. Ys­tä­vä­pii­ri on ra­ken­net­ta­va ai­na uu­del­leen, ja se vie oman ai­kan­sa. Tär­ke­ää on pi­tää huol­ta myös van­hois­ta ih­mis­suh­teis­ta.

Cita ja Kari tun­nis­ta­vat, et­tei Suo­mi enää ole sama maa, jos­ta he läh­ti­vät maa­il­mal­le. Olem­me kan­sain­vä­lis­ty­neet. Ih­mi­set ovat ulos­päin­suun­tau­tu­neem­pia, avoi­mia ja ute­li­ai­ta. Pois­sul­jet­tua ei ole pa­la­ta py­sy­väs­ti Suo­meen.

– Toi­nen jal­ka­ni on ai­na Suo­mes­sa. On hyö­dyl­lis­tä ja mu­ka­vaa käyt­tää elä­män­sä ei pel­käs­tään ko­ke­mal­la asi­oi­ta tu­ris­ti­na, vaan myös pe­reh­ty­mäl­lä sy­vem­min eri mai­den kult­tuu­riin, Cita kiit­te­lee.

Lu­mi­ke­ro naut­tii eläk­keen tuo­mas­ta va­pau­des­ta

Ka­ril­la on jo nel­jä 2–14-vuo­ti­as­ta las­ten­las­ta. Vä­hin­tään ker­ran kuus­sa hän len­tää Ruot­siin ta­paa­maan hei­tä.

Kari on ol­lut vii­si vuot­ta eläk­keel­lä ja naut­ti­nut va­pau­des­ta. Nyt hä­nel­lä on ai­kaa teh­dä mitä it­se ha­lu­aa, vaik­ka läh­teä spon­taa­nis­ti ter­veh­ti­mään ka­ve­rei­ta Sak­saan.

– Vie­lä haus­kem­paa oli­si, jos voi­sin ja­kaa kai­ken Ci­tan kans­sa, hän myön­tää.

Syk­syl­lä Kari jul­kai­see muis­tel­man­sa. Tu­le­vai­suu­des­sa Cita ja Kari toi­voi­si­vat voi­van­sa viet­tää pi­dem­piä ai­ko­ja vaik­ka­pa Tos­ca­nas­sa ja ta­va­ta ka­ve­rei­ta ym­pä­ri maa­il­maa. Cita haa­vei­lee myös opis­ke­lus­ta. Töi­tä on tul­lut teh­tyä ah­ke­ras­ti, ei­kä uu­den op­pi­mi­seen ole jää­nyt ai­kaa.

– Nyt tyk­kääm­me ol­la Bu­da­pes­tis­sa. Py­räh­däm­me usein vii­kon­lo­puik­si maa­seu­tu­ky­liin, Kari sa­noo.

Maailmaa on vaikea kiertää ilman kielitaitoa. Kari ja Cita puhuvat suomea, ruotsia, saksaa ja englantia. Cita hallitsee myös unkarin alkeet. Kotikieli on suomi. Kari puhuu lasten ja lastenlasten kanssa suomea, Cita ruotsia.

Maailmaa on vaikea kiertää ilman kielitaitoa. Kari ja Cita puhuvat suomea, ruotsia, saksaa ja englantia. Cita hallitsee myös unkarin alkeet. Kotikieli on suomi. Kari puhuu lasten ja lastenlasten kanssa suomea, Cita ruotsia.

Kari Lu­mi­ke­ro, 70

Ruot­sin Ra­di­on suo­men­kie­li­sen toi­mi­tuk­sen uu­tis­toi­mit­ta­ja 1969–85. Avus­ti Ylen uu­tis- ja ajan­koh­tais­toi­mi­tuk­sia 1967–1986. MTV:n Uu­tis­ten Skan­di­na­vi­an kir­jeen­vaih­ta­ja, Tuk­hol­ma 1986–97. MTV:n Kes­ki-Eu­roo­pan kir­jeen­vaih­ta­ja 1997–2008. MTV:n ul­ko­maan­kir­jeen­vaih­ta­ja Tuk­hol­mas­sa 2008–14.

1990 läh­tien nor­maa­lin uu­tis­val­von­nan ohel­la MTV:n krii­si­a­lu­e­re­port­te­ri­na. Teki pi­o­nee­ri­työ­tä vi­de­o­ku­vaa­mal­la ja edi­toi­mal­la jut­tun­sa it­se ja myös kou­lut­ti kol­le­goi­taan.

Bon­nie­rin suu­ri jour­na­lis­ti­pal­kin­to 2005 Thai­maan tsu­na­min ra­por­toin­nis­ta.

Cita Hög­nab­ba-Lu­mi­ke­ro, 62

Ylen toi­mit­ta­ja 1983–2002, Suo­mes­sa ja kir­jeen­vaih­ta­ja­na Tuk­hol­mas­sa sekä Ber­lii­nis­sä. Leh­dis­tö­neu­vos Ber­lii­nin suur­lä­he­tys­tös­sä 2002–08 ja Tuk­hol­mas­sa 2008–11, leh­dis­tö- ja kult­tuu­ri­neu­vos Tuk­hol­mas­sa 2011–13. 2014–2015 Pro­jek­ti­pääl­lik­kö (tai­de, kult­tuu­ri ja vies­tin­tä) Ha­na­saa­ren kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa 2014–15. Vuo­des­ta 2015 Suo­men kult­tuu­ri- ja tie­deins­ti­tuu­tin Fin­nA­go­ran joh­ta­ja Bu­da­pes­tis­sa.

Lue Myös