Artikkeli

Avioehto

Kysymyksiä ja vastauksia avioehdosta

Avi­oeh­to­so­pi­mus pe­rut­tiin kun toi­nen sai­ras­tui

KY­SY­MYS:  Puo­li­soil­la oli avi­oeh­to­so­pi­mus. Pit­kän avi­o­lii­ton ai­ka­na oli kui­ten­kin pu­hut­tu, et­tä se pi­täi­si pe­ruut­taa. Toi­nen puo­li­so sai­ras­tui yl­lät­tä­en muis­ti­sai­rau­teen. Avi­oeh­to­so­pi­mus kui­ten­kin pu­ret­tiin täs­sä vai­hees­sa.  Muis­ti­sai­raan kuol­les­sa tuo­tiin esiin avi­oeh­to­so­pi­muk­sen pe­ruu­tus. Pe­ril­li­set ve­to­si­vat sii­hen, et­tä avi­oeh­to­so­pi­mus oli pu­ret­tu olo­suh­teis­sa, jois­sa muis­ti­sai­ras ei voi­nut enää päät­tää omis­ta asi­ois­taan. Mi­ten ja kuka rat­kai­see asi­an?

VAS­TAUS: Kuo­lin­pe­sään täy­tyy ha­kea kä­rä­jä­oi­keu­del­ta pe­sän­ja­ka­ja rat­kai­se­maan asia. Pe­sän­ja­ka­ja te­kee täs­sä ta­pauk­ses­sa pää­tök­sen sii­tä, on­ko avi­oeh­to­so­pi­muk­sen pe­ruut­ta­mi­nen ol­lut pä­te­vä ja on­ko puo­li­soil­la tai toi­sen kuo­lin­pe­säl­lä si­ten avio-oi­keut­ta tois­ten­sa omai­suu­teen. Asi­a­no­sai­set esit­tä­vät pe­sän­ja­ka­jal­le toi­mi­tus­ko­kouk­ses­sa suul­lis­ta ja kir­jal­lis­ta näyt­töä, min­kä pe­rus­teel­la pe­sän­ja­ka­ja rat­kai­see asi­an. Pe­sän­ja­ka­jan rat­kai­sus­ta on moi­te­oi­keus kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Avi­oeh­to­so­pi­mus pä­tee, kun se re­kis­te­röi­dään maist­raa­tis­sa

KY­SY­MYS:  Mai­ja ja Mat­ti oli­vat al­le­kir­joit­ta­neet avi­oeh­to­so­pi­muk­sen rii­dan yh­tey­des­sä. Per­he­tu­tut toi­mi­vat avi­oeh­don to­dis­ta­ji­na.  Mat­ti ei oli­si myö­hem­min ha­lun­nut­kaan teh­dä avi­oeh­to­so­pi­mus­ta ja jäi ku­vi­tel­maan, et­tä avi­oeh­to­so­pi­mus­ta ei re­kis­te­röi­ty. Eron yh­tey­des­sä kävi il­mi, et­tä Mai­ja oli vie­nyt avi­oeh­to­so­pi­muk­sen re­kis­te­röi­tä­väk­si. Oli­ko avi­oeh­to­so­pi­mus pä­te­vä?

VAS­TAUS: Kum­pi ta­han­sa voi vie­dä avi­oeh­to­so­pi­muk­sen re­kis­te­röi­tä­väk­si. Avi­oeh­to­so­pi­mus on pä­te­vä, kun  se on re­kis­te­röi­ty maist­raa­tis­sa.

Asi­an­tun­ti­jam­me otk, va­ra­tuo­ma­ri ja asi­a­na­ja­ja Ilo­na Pii­ro­nen on eri­kois­tu­nut per­he- ja pe­rin­tö­oi­keu­teen.

Lue Myös