Artikkeli

Teks­ti Jaa­na Ki­vi­pel­to-Tulk­ki

Kuva Ar­si Ikä­hei­mo­nen

Autokauppa käy nyt käytetyillä: uusien kauppaan piristystä romutuspalkkiokokeilusta?

Autokauppaa käydään nyt etenkin käytetyillä autoilla. Hinnat laskevat loivasti: viime vuoden maaliskuuhun verrattuna ne putosivat 2,7 prosenttia. Piristystä kauppaan toivotaan heinäkuun alussa voimaan tulevasta romutuspalkkiokokeilusta.

”Kun uu­sia ei myy­dä, au­to­kan­ta van­he­nee, ja myös hin­nat hap­pa­ne­vat”, sa­noo Au­to­a­lan kes­kus­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Ris­sa.

Hin­nois­sa on myös maa­kun­nal­li­sia ero­ja. Esi­mer­kik­si Ou­lun seu­dul­la saa pää­kau­pun­ki­seu­tua pa­rem­man hin­nan käy­te­tys­tä au­tos­taan. Ai­em­min hin­ta­e­rot oli­vat suu­rem­mat.

”Kun au­to­kaup­paa käy­dään ny­kyi­sin ne­tis­sä, kaup­pa on lä­pi­nä­ky­väm­pää, ja poh­joi­sen ja ete­län hin­nat lä­hes­ty­vät toi­si­aan. Se on etu ku­lut­ta­jal­le”, Ris­sa to­te­aa.

Au­to­kaup­paan vai­kut­ta­vat ta­lous­ti­lan­ne ja ku­lut­ta­jien luot­ta­mus. 2013 uu­sia au­to­ja re­kis­te­röi­tiin 103 000, vii­me vuon­na noin 106 000. En­nus­te täk­si vuo­dek­si on 109 000.

”Kun ta­lou­den tai­vaal­la on pil­viä, ja työl­li­syys­nä­ky­mät ovat epä­var­mat, uu­sien au­to­jen kaup­pa hii­puu. Vuo­des­ta 2003 läh­tien uu­sia au­to­ja re­kis­te­röi­tiin noin 145 000 vuo­des­sa

2008 taan­tu­maan saak­ka”, Ris­sa sa­noo.

Pi­ris­tys­tä uu­sien au­to­jen kaup­paan toi­vo­taan hei­nä­kuun alus­sa voi­maan tu­le­vas­ta ro­mu­tus­palk­ki­o­ko­kei­lus­ta. Jos ro­mut­taa lop­puun aje­tun me­no­pe­lin­sä, saa ro­mu­tus­to­dis­tus­ta vas­taan au­to­kau­pas­ta 1 500 eu­ron alen­nuk­sen uu­des­ta au­tos­ta. Val­ti­on tuki täl­le on 1 000 eu­roa, au­to­a­lan 500 per to­dis­tus.

”Ve­ro­tuk­sen pai­no­pis­teen siir­tä­mi­nen käy­tön ve­ro­tuk­seen pi­ris­täi­si kaup­paa ja uu­dis­tai­si au­to­kan­taa”, Ris­sa sa­noo.

Suo­men au­to­kan­ta on Eu­roo­pan van­him­mas­ta pääs­tä: hen­ki­lö­au­tot ovat kes­ki­mää­rin noin 13 vuo­den ikäi­siä.

Lue Myös