Artikkeli

Ilo­na Pii­roi­nen, OTK, va­ra­tuo­ma­ri, asi­a­na­ja­ja

Asianajaja vastaa - Miten suunnittelen perinnönjaon?

Pariskunta pohtii, millainen testamentti on verotuksellisesti järkevin ja tasapuolisin. Milloin lahja kannattaa merkitä ennakkoperintönä huomioitavaksi ja milloin ei?

Ma­til­la ja Lee­nal­la on kak­si yh­teis­tä las­ta, Ant­ti ja Pia. Ant­ti on nai­mi­sis­sa, ja hä­nel­lä on ty­tär Mira. Pi­al­la on avo­puo­li­so. Ma­til­la ja Lee­nal­la on yh­tei­se­nä omai­suu­te­naan asuin­huo­neis­to ja ke­sä­mök­ki, ja li­säk­si kum­mal­la­kin on omia si­joi­tuk­sia. Heil­lä on avio-oi­keus tois­ten­sa omai­suu­teen.

Mat­ti on an­ta­nut Pi­al­le ai­ka­naan lah­jak­si 200 000 mark­kaa oman asun­non os­toon. Lah­ja­kir­jan mu­kaan lah­jaa ei huo­mi­oi­da en­nak­ko­pe­rin­tö­nä. Kir­jaus pe­rus­tui sii­hen, et­tä An­tin piti saa­da vas­taa­va lah­joi­tus, mut­ta ti­lan­ne muut­tui, ei­kä Ant­ti saa­nut­kaan lah­jaa.

Nyt An­tin ty­tär Mira on muut­ta­mas­sa pois ko­toa, ja iso­van­hem­mat ha­lu­a­vat aut­taa. Mat­ti miet­tii, lah­joit­tai­si­ko hän ra­haa An­til­le vai suo­raan Mi­ral­le asun­non os­toa var­ten. Mi­ten eri vaih­to­eh­dot huo­mi­oi­daan ai­ka­naan pe­rin­nön­ja­os­sa ja pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa?

En­tä voi­ko Mat­ti vie­lä muut­taa Pian saa­man lah­jan en­nak­ko­pe­rin­nök­si? Mi­ten en­nak­ko­pe­rin­tö huo­mi­oi­daan pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa? Ja vai­kut­taa­ko pe­rin­nön­ja­koon se, et­tä vain Mat­ti on an­ta­nut ja on an­ta­mas­sa lah­jo­ja.

Las­ten ta­sa­puo­li­nen koh­te­lu on van­hem­mil­le tär­ke­ää. Hei­tä mie­ti­tyt­tää, mi­ten he voi­si­vat kom­pen­soi­da An­til­le Pian ai­em­min saa­man lah­joi­tuk­sen. Pian saa­mal­la ra­hal­la ei enää sai­si vas­taa­vaa asun­toa. Pia on jo myy­nyt lah­jak­si saa­man­sa asun­non ja saa­nut sii­tä hy­vän voi­ton ja pe­sä­mu­nan seu­raa­van asun­ton­sa han­kin­taan.

Min­kä­lai­nen tes­ta­ment­ti van­hem­pien kan­nat­tai­si teh­dä, jot­ta se oli­si ve­ro­tuk­sel­li­ses­ti jär­ke­vä ja huo­mi­oi­si lap­set ta­sa­puo­li­ses­ti?

Asi­a­na­ja­jan vas­taus

En­nak­ko­pe­rin­tö

En­nak­ko­pe­rin­tö on pe­rit­tä­vän elä­es­sään pe­ril­li­sel­le an­ta­ma lah­ja tai etuus, joka vä­hen­ne­tään saa­jan­sa osuu­des­ta pe­rin­nön­ja­os­sa. Rin­ta­pe­ril­li­sen saa­ma lah­ja huo­mi­oi­daan pää­sään­töi­ses­ti en­nak­ko­pe­rin­tö­nä. Jos lah­ja ei ole en­nak­ko­pe­rin­töä, se pi­tää mai­ni­ta lah­ja­kir­jas­sa tai asi­an pi­tää il­me­tä olo­suh­teis­ta. Vas­toin ai­em­paa il­moi­tus­ta Mat­ti voi mää­rä­tä tes­ta­men­tis­sa, et­tä Pian lah­ja on­kin en­nak­ko­pe­rin­töä.

Lah­jan ar­vo pe­rin­nön­ja­os­sa

Pää­sään­töi­ses­ti lah­ja ar­vos­te­taan lah­jan an­to­het­ken ar­voon. Lah­jan ar­vol­la, 200 000 mar­kal­la eli 33 600 eu­rol­la, ei saa enää vas­taa­vaa asun­toa. Mat­ti voi mää­rä­tä tes­ta­men­tis­sa, et­tä Pian saa­ma lah­ja huo­mi­oi­daan pe­rin­nön­ja­os­sa ra­han ar­von ker­toi­mel­la kor­jat­tu­na. Ant­ti voi myös saa­da pe­rin­nön­ja­os­sa sa­man sum­man osuu­ten­sa pääl­le kom­pen­soi­maan Pian ai­em­man saa­maa lah­jaa.

En­nak­ko­pe­rin­tö ja lah­ja

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa en­nak­ko­pe­rin­töi­nä huo­mi­oi­ta­vat lah­jat li­sä­tään lah­joi­tus­het­ken ar­voi­se­na kuo­lin­pe­sän va­roi­hin. Tä­män jäl­keen jäl­jel­lä ole­van omai­suu­den ja en­nak­ko­pe­rin­nön sum­ma ja­e­taan ta­san pe­ril­lis­ten kes­ken. Näis­tä osuuk­sis­ta mää­rä­tään pe­ril­li­sil­le pe­rin­tö­ve­ro. En­nak­ko­pe­rin­tö si­ten li­sää pe­rin­tö­ve­ro­tet­ta­vaa omai­suut­ta. En­nak­ko­pe­rin­töä saa­neen pe­ril­li­sen pe­rin­tö­ve­ros­ta vä­hen­ne­tään ai­ka­naan mak­set­tu lah­ja­ve­ro.

Jos lah­jaa ei huo­mi­oi­da en­nak­ko­pe­rin­tö­nä, sen ar­voa ei li­sä­tä pe­rin­tö­ve­ro­tet­ta­vaan sääs­töön ei­kä sitä huo­mi­oi­da pe­rin­nön­ja­os­sa. Jos kaik­ki pe­ril­li­set ovat saa­neet yh­tä pal­jon lah­jo­ja, ei lah­jo­ja si­ten kan­na­ta mää­rä­tä en­nak­ko­pe­rin­nöik­si.

Lap­sen­lap­sel­le osoi­tet­tu lah­ja

Mat­ti voi lah­joit­taa An­til­le tai Mi­ral­le, sil­lä lah­ja­ve­ro on sama. An­til­le an­net­tu lah­ja läh­tö­koh­tai­ses­ti huo­mi­oi­daan en­nak­ko­pe­rin­tö­nä, kun taas lap­sen­lap­sel­le an­net­tua lah­jaa ei huo­mi­oi­da. Kun asun­to on tar­koi­tet­tu Mi­ral­le, on ve­ro­tuk­sel­li­ses­ti jär­ke­väm­pää lah­joit­taa suo­raan hä­nel­le kak­sin­ker­tais­ten ve­ro­jen vält­tä­mi­sek­si.

Jos Mat­ti ha­lu­aa, et­tä Mi­ran lah­joi­tus huo­mi­oi­daan An­tin pe­rin­tö­o­suu­des­sa, hä­nen tu­lee mää­rä­tä sii­tä erik­seen. An­til­la on joka ta­pauk­ses­sa oi­keus saa­da vaa­dit­ta­es­sa la­ki­o­san­sa isän­sä jäl­keen.

Lah­joi­tuk­set osi­tuk­ses­sa

En­nen pe­rin­nön­ja­koa tu­lee teh­dä omai­suu­den osi­tus. Osi­tus jää usein te­ke­mät­tä, jos omai­suus ja­e­taan vas­ta mo­lem­pien van­hem­pien kuol­tua.

Avio-oi­keu­den alai­ses­ta omai­suu­des­ta an­net­tu lah­ja li­sä­tään osi­tuk­ses­sa an­ta­jan avio-oi­keu­de­na­lai­seen omai­suu­teen. Lah­jat huo­mi­oi­daan jo en­sim­mäi­sen puo­li­sois­ta kuol­tua.

Jos puo­li­sois­ta va­rak­kaam­pi Mat­ti kuo­lee en­sin, Lee­na saa ta­sin­koa myös lah­jo­jen ar­vos­ta. Jos taas Lee­na kuo­lee en­sin, Mat­ti voi ve­do­ta oi­keu­teen­sa ol­la luo­vut­ta­mat­ta ta­sin­koa Lee­nan pe­ril­li­sel­le. Tämä vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka pal­jon lap­set pe­ri­vät en­sik­si kuol­leen van­hem­pan­sa jäl­keen.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti

Puo­li­soi­den on ve­ro­tuk­sel­li­ses­ti edul­li­sin­ta teh­dä kes­ki­näi­nen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti eli mää­räys sii­tä, et­tä en­sim­mäi­sen heis­tä kuol­tua koko omai­suus jää les­ken hal­lin­taan.

Les­ki voi ha­lu­tes­saan luo­pua hal­lin­ta­oi­keu­des­ta ko­ko­naan tai osit­tain. Les­kel­le ei mää­rä­tä hal­lin­ta­oi­keu­des­ta pe­rin­tö­ve­roa, ja las­ten pe­rin­tö­ve­ro on alem­pi hal­lin­ta­oi­keus­vä­hen­nyk­sen ta­kia.

Tes­ta­men­tis­sa kan­nat­taa mää­rä­tä, et­tä pe­ril­li­nen voi ha­lu­tes­saan ot­taa tes­ta­men­tin vas­taan vain osit­tain tai ot­taa sen vas­taan osin hal­lin­ta­oi­keu­del­la. Pe­ril­lis­ten avi­o­puo­li­soi­den avio-oi­keu­den pois­sul­ke­vaa mää­räys­tä ei sovi unoh­taa.

Lue Myös