Artikkeli

Aktiivilomailijan vehreä MADEIRA

Madeiran saari on monelle tuttu kohde vuosien takaa. Vehreää saarta kannattaa katsoa uusin silmin. Se tarjoaa tuoreita elämyksiä varsinkin aktiivilomailijalle.

Jeep­pi pomp­pii kär­ry­po­lul­la Ma­dei­ran vuo­ris­toi­ses­sa ja met­säi­ses­sä maas­tos­sa. Il­ma on kir­kas ja rai­kas ja mai­se­mat

hen­ke­ä­sal­paa­vat. Joka mut­kan ta­ka­na pil­kah­taa meri.

Olem­me mat­kal­la pää­kau­pun­ki Func­ha­lis­ta saa­ren poh­jois­lai­dal­le Por­to da Cru­ziin. Hel­pom­paa­kin reit­tiä pää­si­si, sil­lä tie­ver­kos­toa on EU-tu­ki­ra­ho­jen avul­la uu­sit­tu ah­ke­ras­ti, ja vä­li­mat­kat tait­tu­vat ny­kyi­sin no­pe­as­ti hy­vien tei­den ja tun­ne­lei­den an­si­os­ta. Met­sä­reit­ti on kui­ten­kin elä­mys.

Ma­dei­ral­la on maa­il­man suu­rin yh­te­näi­nen subt­roop­pi­nen lau­ri­sil­va-met­sä, joka peit­ti ai­koi­naan koko ete­läi­sen Eu­roo­pan. Lau­ri­sil­val­le eli laa­ke­ri­puu­met­säl­le tyy­pil­li­siä la­je­ja ovat suo­ma­lai­sit­tain tun­te­mat­to­mat ma­ka­ro­ne­si­a­na­vo­ka­do, ka­na­ri­an­laa­ke­ri, bar­bu­sa­no ja hai­su­vi­her­puu.

Kas­vil­li­suus on muu­ten­kin mo­ni­puo­lis­ta. Kas­vi­la­je­ja on liki 1 300, jois­ta iso osa on pää­ty­nyt saa­rel­le eri puo­lil­ta maa­il­maa. Lop­pu­tu­lok­se­na on­kin kieh­to­va se­koi­tus eri man­te­rei­den kas­vil­li­suut­ta, joka suo­tui­san il­mas­ton an­si­os­ta ku­kois­taa. Saar­ta ei tur­haan kut­su­ta At­lan­tin kel­lu­vak­si puu­tar­hak­si tai kuk­ka­ruu­kuk­si.

Le­va­da vie luon­toon

Luon­toon pää­see jeep­pi­sa­fa­ri­a­kin pa­rem­min va­el­luk­sil­la. Saa­rel­la on yli 2 000 ki­lo­met­riä le­va­da-va­el­lus­reit­te­jä. Le­va­dat ovat kas­te­lu­ka­na­via, joi­den avul­la on hoi­det­tu ja hoi­de­taan edel­leen vil­je­lys­ten kas­te­lu ete­lä- ja kaak­koi­so­sien ku­vil­la alu­eil­la. Vet­tä oh­ja­taan sa­tei­sil­ta vuo­ris­to­seu­duil­ta ala­rin­tei­den vil­je­lyk­sil­le. Jo­kai­sel­la vet­tä tar­vit­se­val­la on vii­kos­sa oma, esi­mer­kik­si puo­len tun­nin ai­ka, jol­loin vesi pien­tä kor­vaus­ta vas­taan oh­ja­taan hä­nen ti­luk­sil­leen.

Le­va­do­jen vie­res­sä kul­ke­vat huol­to­po­lut toi­mi­vat mai­ni­oi­na reit­tei­nä va­el­ta­jil­le. Mei­dän reit­tim­me on luo­ki­tel­tu hel­pok­si.

Tä­män li­säk­si haas­ta­vam­pia ta­so­ja on kak­si. Hel­pol­la rei­til­lä pär­jää ta­val­li­sil­la lenk­ki­tos­suil­la, ei­kä po­lul­la ole rank­ko­ja nou­su­ja. Tark­ka­na saa ol­la täs­sä­kin, sil­lä pol­ku on ka­pea ja poh­ja ajoit­tain kos­teu­des­ta liu­kas.

Mai­se­mat ovat upe­at, ja pa­ri­tun­ti­nen tait­tuu huo­maa­mat­ta. Va­sem­mal­la puo­lel­la on vuo­ri ja oi­ke­al­la vuo­ren­rin­ne. Kau­em­pa­na siin­tää meri. Kul­jem­me kos­ke­tu­se­täi­syy­del­lä rin­tei­den ba­naa­ni-, ba­taat­ti ja so­ke­ri­ruo­ko­vil­je­lys­ten ohi ja poh­dim­me, kuin­ka vai­ke­aa vil­je­ly jyr­kil­lä rin­teil­lä mah­taa­kaan ol­la. Ko­ke­mus on hie­no. Tätä voi­si har­ras­taa enem­män­kin.

Va­lai­ta bon­gaa­mas­sa

His­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­nei­den kan­nat­taa vie­rail­la uu­des­sa, in­te­rak­tii­vi­ses­sa mu­se­os­sa Ma­dei­ra Story Cen­te­ris­sä Func­ha­lin van­has­sa kau­pun­gis­sa. Saa­ren his­to­ri­aa esi­tel­lään 1400-lu­vul­ta läh­tien. Ny­ky­päi­vää mu­se­os­sa edus­taa saa­ren omal­le po­jal­le, vii­me vuo­den maa­il­man par­haa­na pal­ki­tul­le jal­ka­pal­loi­li­ja Cris­ti­a­no Ro­nal­dol­le omis­tet­tu osa. Ro­nal­don sis­ko pi­tää Func­ha­lis­sa lah­ja­ta­va­ra­puo­tia, mut­ta pai­kal­li­sop­paam­me ei syys­tä tai toi­ses­ta ol­lut in­nos­tu­nut vie­mään mei­tä sin­ne. Puo­ti on kuu­lem­ma pet­ty­mys.

Vaik­ka Ma­dei­ra ei ole­kaan Ka­na­ri­an ta­paan var­si­nai­nen ran­ta­lo­ma­koh­de, au­rin­gos­ta voi naut­tia ak­tii­vi­sem­min vaik­ka­pa me­rel­lä. Au­rin­gon­pal­vo­jat voi­vat ho­tel­lien li­säk­si le­ko­tel­la me­ri­ve­si­al­tail­la. Hiek­ka­ran­to­ja ei ole kuin yk­si. Sin­ne­kin hiek­ka on kus­kat­tu Ma­ro­kos­ta.

Me­ri­päi­vän yk­kö­sak­ti­vi­teet­ti on ret­ki va­lai­ta ja del­fii­ne­jä bon­gaa­maan. Vaik­ka va­lai­ta ei voi pa­kot­taa pai­kal­le, har­voin jou­tuu pa­laa­maan tyh­jin toi­min.

Mei­tä­kin on­nis­ti. Näim­me usei­ta pi­lot­ti­va­lai­ta, jot­ka ui­vat ai­van ka­ta­ma­raa­nim­me lä­hel­le. On­pa ve­sil­lä näh­ty si­ni­va­las­kin, mut­ta vain ker­ran nel­jä vuot­ta sit­ten. Me­ri­sai­rau­teen tai­pu­vais­ten kan­nat­taa muis­taa pa­hoin­voin­ti­lää­ke en­nen reis­sua, vaik­ka ka­ta­ma­raa­nit kul­ke­vat­kin ta­sai­ses­ti. At­lan­tin aal­lot voi­vat ol­la iso­ja.

Köy­del­lä ylös, kel­kal­la alas

Ka­ta­ma­raa­nit läh­te­vät me­ri­ret­kil­le ai­van Func­ha­lin kes­kus­tas­ta. Func­ha­lis­sa kan­nat­taa viet­tää ai­kaa muu­ten­kin ai­kaa, sil­lä va­jaan 120 000 asuk­kaan kau­pun­gis­sa on pal­jon näh­tä­vää ja ko­et­ta­vaa. Must-jut­tu­ja on ai­na­kin ret­ki köy­si­ra­dal­la ylös Mon­ten ky­lään ja alas­tu­lo ko­ri­kel­kal­la Liv­ra­men­toon, puo­leen vä­liin Func­ha­lis­ta.

Ko­ri­kelk­kai­lul­la on pit­kät pe­rin­teet. Ta­ri­nan mu­kaan epä­toi­voi­nen avi­o­mies kek­si kel­kat saa­dak­seen li­ha­van vai­mon­sa ko­dis­taan rin­teil­tä alas. Ta­ri­na ei ker­ro, kuin­ka nai­nen saa­tiin ta­kai­sin ko­tiin.

Kah­den ki­lo­met­rin kelk­kai­lu saa ad­re­na­lii­nin vir­taa­maan ja hy­myn huu­lil­le. Hupi on kui­ten­kin no­pe­as­ti ohi ja joi­den­kin mie­les­tä ei ai­van 15 eu­ron ar­voi­nen. Ai­na­kin las­ten kans­sa mat­kaa­val­le kui­ten­kin suo­sit­te­len.

Func­ha­lin van­has­sa kau­pun­gis­sa kan­nat­taa pii­pah­taa art deco -tyy­li­ses­sä kaup­pa­hal­lis­sa. Siel­lä kier­rel­les­sä saa hy­vän kä­si­tyk­sen me­ren ka­lois­ta, ku­ten huot­ra­ka­las­ta eli es­pa­das­ta, sekä saa­ren kas­veis­ta ja he­del­mis­tä.

Jos ha­lu­at os­taa ko­tiin vie­mi­sek­si kuk­kia, kan­nat­taa pii­pah­taa kaup­pa­hal­lis­sa ko­tiin­läh­tö­aa­mu­na. Hyvä vaih­to­eh­to on hank­kia Ma­dei­ran tun­nus­kuk­kia, näyt­tä­viä ko­lib­ri- eli pa­ra­tii­si­lin­nun­kuk­kia. Ku­kat pa­ka­taan kä­te­vään pah­vi­laa­tik­koon, jos­sa ne saa tuo­tua Suo­meen.

Van­has­sa kau­pun­gis­sa on mu­ka­va kier­rel­lä pik­ku­ka­tu­ja. Ra­vin­to­loi­ta ja kah­vi­loi­ta on joka kul­mas­sa, mut­ta pelk­kä va­el­te­lu­kin mak­saa vai­van. Pai­kal­li­set tai­tei­li­jat ovat ko­ris­tel­leet Rua de San­ta Ma­ria -ka­dun ta­lo­jen ovet mitä eri­lai­sim­mil­la tyy­leil­lä.

Li­ha­var­tai­ta ja mo­nen­lais­ta ka­laa

Ma­dei­ra ei eh­kä ole gast­ro­no­mi­an keh­to ei­kä ruo­ka­mat­kai­li­joi­den yk­kös­koh­de, mut­ta hy­vää ka­laa saa­rel­la var­mas­ti saa. Sy­vän­me­ren­ka­la es­pa­da eli huot­ra­ka­la on en­nen val­mis­tus­ta ruma. Val­ke­a­li­hai­nen kala on mie­don­ma­kui­nen.

Val­ko­si­pu­li­vois­sa gril­la­tut mal­ja­ko­ti­lot (la­pas) ovat mo­nen ra­vin­to­lan lis­toil­la ku­ten myös ham­ma­sah­ven ja turs­ka. Li­han ys­tä­vän on eh­dot­to­mas­ti syö­tä­vä es­pe­ta­daa, var­tais­ta tar­jot­tua, gril­lat­tua nau­dan­li­haa. Var­taat lai­te­taan esil­le kor­ke­aan te­li­nee­seen kes­kel­le pöy­tää. Li­han kans­sa meil­le tar­jot­tiin rai­kas­ta sa­laat­tia ja pe­ru­nak­ro­ket­te­ja.

Pe­rin­tei­sis­tä juo­mis­ta moni tun­te­nee ma­ke­an Ma­dei­ra­vii­nin. Toi­nen tyy­pil­li­nen juo­ma on rom­mi­poh­jai­nen ponc­ha. Rom­mis­ta, sit­ruu­na­me­hus­ta ja hu­na­jas­ta se­koi­tet­tua juo­maa nau­ti­taan ape­ri­tii­vi­na, kyl­mä­nä päi­vä­nä läm­mik­keek­si ja läm­pi­mä­nä päi­vä­nä vii­len­nyk­sek­si. Pai­kal­li­sis­sa baa­reis­sa se tar­joil­laan na­pos­tel­ta­vien lu­pii­nin­sie­me­nien kera.

Ra­vin­to­loi­ta

Func­hal

Res­tau­ran­te Mo­zart,

Rua D. Car­los n 50 Zona Vel­ha da Ci­da­de – van­ha kau­pun­ki, 9060-051 Func­hal

Gol­den Gate (kah­vi­la­tyyp­pi­nen),

21 Ave­ni­da Ar­ri­a­ga, Func­hal, Ma­dei­ra 9000-065

Ra­vin­to­loi­ta lä­hi­ky­läs­sä câmara De Lo­bo­sis­sa, noin 7 ki­lo­met­rin pääs­sä.

O La­gar Chur­ras­ca­ria

(eri­tyi­ses­ti es­pe­ta­da-li­ha­var­tai­ta)

Ent­ra­da N.º 3 da Est­ra­da João Gon­çal­ves Zar­co 478, 9300-167 Câmara De Lo­bos, +351 291 941 865 www.ola­gar.com.pt

Vila do Pei­xe (ka­la­ra­vin­to­la),

Rua Dr. João Abel de Frei­tas, Câmara de Lo­bos , +351 291 09 99 09 www.vi­la­do­pei­xe.com

Tak­sil­la pää­see hy­vin, mut­ta ra­vin­to­lat jär­jes­tä­vät myös omia, il­mai­sia kul­je­tuk­sia.

Ylel­li­set yöt ma­ja­ta­los­sa

● Jos ha­lu­at yö­pyä ylel­li­ses­ti ja yk­si­löl­li­ses­ti, ma­joi­tu quin­ta-ma­ja­ta­loon. Quin­tat ovat aris­tok­raat­tien maa­no­mis­ta­jien ja vii­ni­kaup­pi­ai­den en­ti­siä asu­muk­sia. Jo­kai­sel­la ma­ja­ta­lol­la on ta­ri­na ker­rot­ta­va­naan, huo­nei­ta vain muu­ta­ma ja taa­tus­ti yk­si­löl­li­nen pal­ve­lu. Quin­tat si­jait­se­vat rau­hal­li­sil­la alu­eil­la upei­den puu­tar­ho­jen kes­kel­lä. www.quin­tas-ma­dei­ra.com

Koe nämä Ma­dei­ral­la

● Le­va­da-va­el­lus

Mat­kan­jär­jes­tä­jät ja pai­kal­li­set mat­kai­lu­y­ri­tyk­set jär­jes­tä­vät eri pi­tui­sia ja -ta­soi­sia va­el­luk­sia.

● Jar­dim Bo­ta­ni­co, Func­hal

Kas­vi­tie­teel­li­nen puu­tar­ha, jos­ta upea nä­kö­a­la kau­pun­kiin ja me­rel­le.

● Me­ri­ret­ki

Alu­een ve­sil­lä nä­kee niin usein va­lai­ta ja del­fii­ne­jä, et­ten jät­täi­si mah­dol­li­suut­ta vä­liin.

● Func­ha­lin kaup­pa­hal­li

Maal­ta tu­le­vat vil­je­li­jät kaup­paa­vat mitä eri­lai­sim­pia tuot­tei­taan. Pai­kal­li­sil­le myös seu­ra­e­lä­män kes­ki­pis­te.

● Köy­si­ra­ta Mon­ten ky­lään

Pie­ni rin­ne­ky­lä toi­mi 1700-lu­vul­la ylä­luo­kan ter­veel­li­se­nä le­po­paik­ka­na. Ny­ky­ään Func­ha­lin kau­pun­ki ulot­tuu mil­tei Mon­teen as­ti, mut­ta tun­nel­ma on sil­ti hy­vin toi­sen­lai­nen.

Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta mat­kan­jär­jes­tä­jis­tä te­kee mat­ko­ja Ma­dei­ral­le ym­pä­ri vuo­den. Anu Vir­nes-Kar­ja­lai­sen mat­ka­jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si Fin­n­mat­kat.

ANU VIR­NES-KAR­JA­LAI­NEN TEKS­TI / AI­NO M. SAL­MI KU­VAT

Oma Ai­ka 3/2014

Lue Myös