Artikkeli

Aikuinen interrail on kokemus vailla vertaa

Interrail on sukupolvikokemus. Se opetti ikäpolvelleni Euroopan. Nauttimaan kiskojen kolkkeesta ja kansainvälisestä tunnelmasta. Saapumaan vanhoille rautatieasemille ja etsimään majapaikkaa rinkka selässä. Aikuisen interrail on erilainen.

Ju­nan ik­ku­nas­ta voi ih­me­tel­lä sil­män­kan­ta­mat­to­miin jat­ku­via tulp­paa­ni­pel­to­ja Alan­ko­mais­sa, ihail­la ita­li­a­lais­ta luon­toa kor­ke­al­ta vi­a­duk­til­ta tai näh­dä aa­mu-us­vai­sel­la sveit­si­läi­sel­lä alp­pi­nii­tyl­lä lauk­kaa­van val­koi­sen he­vo­sen.

Ju­nal­la mat­kus­ta­va voi viet­tää päi­vän, joka len­tä­mäl­lä oli­si mie­le­tön: aloit­taa voh­ve­li­aa­mi­ai­sel­la Ams­ter­da­min Jor­daa­nis­sa, jat­kaa si­pu­li­kei­tol­la Brys­se­lin Grand-Pla­cel­la ja lo­pet­taa il­lal­li­seen Pa­rii­sin Mont­mart­rel­la.

Ju­na­mat­kai­lu on myös ym­pä­ris­tös­tä vä­lit­tä­mis­tä: len­not vä­lil­lä Tuk­hol­ma–Pa­rii­si–Tuk­hol­ma te­ke­vät 0,4000 ton­nin hii­li­ja­lan­jäl­jen. Edes­ta­kai­sen ju­na­reis­sun sal­dok­si tu­lee 0,2440 ton­nia, sa­man ver­ran kuin au­to­mat­kas­ta Hel­sin­gis­tä Ro­va­nie­mel­le. Siir­ty­mi­sen Suo­men puo­lel­ta Tuk­hol­maan voi ym­pä­ris­tö­tie­toi­nen­kin teh­dä joko len­tä­en vai ve­sit­se. Mo­lem­mat ta­vat tuot­ta­vat hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä suun­nil­leen yh­tä pal­jon.

Jos lai­va­mat­ka Tuk­hol­maan ja kuu­den tun­nin kö­röt­te­ly Ruot­sin läpi Köö­pen­ha­mi­naan ei­vät kiin­nos­ta, pää­see lai­val­la myös ete­län suun­taan, Gdans­kiin tai Tra­vemün­deen. To­sin hin­taa täl­le vaih­to­eh­dol­le tu­lee tup­la­ten enem­män. Edul­li­sim­min pää­see lop­pu­syk­sys­tä ja kes­ki­tal­vel­la, jot­ka ei­vät taas in­ter­rei­laa­mi­sen kan­nal­ta vält­tä­mät­tä ole par­hai­ta vuo­de­nai­ko­ja – ku­ten ei ole hel­tei­nen ja ruuh­kai­nen kes­ki­ke­sä­kään.

Li­sää tie­toa:

www.vr.fi/fi/in­dex/ju­na­li­put/In­ter­rail. VR:n net­ti­si­vut.

www.bahn.de Koko Eu­roo­pan ai­ka­tau­lut DB Bah­nin si­vuil­la.

www.rail­du­de.com. Hin­ta­tie­toa, etäi­syyk­siä, lip­pu­va­rauk­sia ja hy­viä neu­vo­ja.

Lue koko hui­kea mat­ka­ker­to­mus kir­joit­ta­ja Jaa­na Pa­rest­koin nel­jäs­tä in­ter­rai­lis­ta  Oma Ai­ka -leh­des­tä 6/2014.

Lue Myös