Artikkeli

Mat­ti Re­mes

7 vinkkiä kassakriisin ratkaisuun

Mistä taion muutaman tonnin, kun auto hajoaa, sattuu vesivahinko tai muu rahareikä yllättää? Valitse järkevä luotottaja ja vältä riistokorkoiset vipit.

1. Lai­naa en­sin omas­ta pan­kis­ta

Äkil­li­ses­sä kas­sak­rii­sis­sä oma pank­ki voi nous­ta ar­voon ar­vaa­mat­to­maan, sil­lä pank­kien 1 000–10 000 eu­ron ku­lu­tus­luo­tot ovat yleen­sä hal­vem­pia kuin mui­den luo­to­nan­ta­jien tar­jouk­set.

Esi­mer­kik­si Dans­ke Ban­kin 2 000 eu­ron käyt­tö­lai­nan ko­ko­nais­kus­tan­nus on 2 377,60 eu­roa, jos ta­kai­sin­mak­su­ai­ka on kol­me vuot­ta. Lai­nan to­del­li­nen vuo­si­kor­ko on 12,70 pro­sent­tia.

Ku­lu­tus­luo­tot ovat usein va­kuu­det­to­mia lai­no­ja. En­nen nii­den myön­tä­mis­tä pank­ki ar­vi­oi, riit­tä­vät­kö asi­ak­kaan tu­lot lai­nan ta­kai­sin­mak­suun. Luot­to­tie­to­jen­kin on ol­ta­va kun­nos­sa.

Ku­lu­tus­luo­ton voi saa­da hal­vem­mal­la, jos asi­a­kas voi tar­jo­ta lai­nan va­kuu­dek­si re­aa­li­o­mai­suut­ta. Va­kuu­dek­si käy esi­mer­kik­si oma (ve­la­ton?) asun­to tai ke­sä­mök­ki.

Pan­kin ku­lu­tus­luot­to

+ No­pea, sil­lä lai­na­pää­tös tu­lee pa­ris­sa päi­väs­sä, ja luo­ton voi yleen­sä nos­taa ker­ral­la.

+ Edul­li­nen hin­ta suh­tees­sa mui­hin vas­taa­viin ku­lu­tus­luot­toi­hin.

- Pank­ki voi evä­tä lai­na­ha­ke­muk­sen, jos se ar­vi­oi asi­ak­kaan mak­su­ky­vyn hei­kok­si tai luot­to­tie­dot ei­vät ole kun­nos­sa.

2. Luot­to­kor­til­la li­sää mak­su­ai­kaa

Hel­po­tus­ta äkil­li­seen ra­ha­pu­laan voi löy­tyä myös omas­ta lom­pa­kos­ta. Ai­ka mo­nel­la meis­tä on yk­si tai use­am­pi­kin mak­su­kort­ti, jois­sa on niin sa­not­tu mak­su­ai­ka­o­mi­nai­suus. Sen avul­la voi teh­dä han­kin­to­ja ja mak­saa ne yh­del­lä las­kul­la esi­mer­kik­si seu­raa­van kuu­kau­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä. Näin os­toil­le saa jopa kak­si kuu­kaut­ta ko­ro­ton­ta mak­su­ai­kaa.

Mak­su­kort­tiin si­säl­tyy usein myös niin sa­not­tu luot­to-omi­nai­suus, jol­loin las­kun voi mak­saa myö­hem­min joko ker­ral­la tai pie­nis­sä eris­sä.

Täl­löin luot­to­sum­mas­ta mak­se­taan kor­koa sa­mal­la ta­val­la kuin lai­nas­ta. Luot­to­kort­ti­luot­to­jen to­del­li­nen vuo­si­kor­ko on tyy­pil­li­ses­ti 10–15 pro­sent­tia eli kor­ko on sa­maa luok­kaa pank­kien ku­lu­tus­luot­to­jen kans­sa.

Mak­su­kor­til­la voi teh­dä han­kin­to­ja tiet­tyyn luot­to­ra­jaan saak­ka. Raja on yleen­sä 1 000–10 000 eu­roa ja sii­hen vai­kut­taa asi­ak­kaan luot­to­kel­poi­suus. Jos ti­lan­ne niin vaa­tii, pan­kil­ta voi ha­kea luot­to­ra­jan nos­ta­mis­ta. Pan­kin pää­tök­seen vai­kut­ta­vat asi­ak­kaan tu­lo­ta­so ja ai­em­pien mak­su­jen mal­li­kas hoi­ta­mi­nen.

Luot­to­kort­ti

+ Han­kin­noil­le saa ko­ro­ton­ta mak­su­ai­kaa 1–2 kuu­kaut­ta.

+ Kor­tin luot­to­puo­len kor­ko on mal­til­li­nen suh­tees­sa mo­neen muu­hun ku­lu­tus­luot­toon.

- Luo­tol­le ker­tyy hin­taa, jos sen mak­sa­mi­nen ve­näh­tää.

- Luot­to­jen hal­lit­se­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa, jos nii­tä ot­taa mo­nel­la kor­til­la.

3. Lai­naa pant­ti­lai­naa­mos­ta

Pant­ti­lai­naa­mos­ta voi saa­da lai­naa, kun sin­ne vie pan­tik­si ar­vo­ta­va­roi­ta. Ne voi­vat ol­la esi­mer­kik­si ko­ru­ja, ko­di­ne­lekt­ro­niik­kaa tai soit­ti­mia. Pant­ti­lai­naa­mo ar­vi­oi ta­va­roi­den lai­na-ar­von ja an­taa lai­na­tar­jouk­sen.

Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin Pan­tis­sa pant­ti­lai­nan nor­maa­li lai­na-ai­ka on kol­me kuu­kaut­ta. Kah­den­tu­han­nen eu­ron lai­nan ko­ko­nais­ku­luik­si tu­lee sil­loin 2 216 eu­roa. To­del­li­nen vuo­si­kor­ko on 42,3 pro­sent­tia.

Pant­ti­lai­naa­mo

+ Lai­nan ha­ki­ja saa no­pe­as­ti kä­teis­tä.

- Kal­lis lai­na­muo­to.

4. Kä­teis­tä omai­suu­den myyn­nis­tä

Äkil­lis­tä ra­han­tar­vet­ta voi til­ki­tä myy­mäl­lä omis­ta­mi­aan pörs­si­o­sak­kei­ta tai ra­has­to­si­joi­tuk­sia.

Toi­nen – mut­ta sel­väs­ti hi­taam­pi – kei­no saa­da kä­teis­tä on muun omai­suu­den myyn­ti. It­sel­leen tar­peet­to­mia ta­va­roi­ta voi myy­dä esi­mer­kik­si in­ter­ne­tin kaup­pa­pai­koil­la tai kirp­pu­to­reil­la, mut­ta myyn­ti­a­jat voi­vat ve­näh­tää. Tai­de-esi­nei­tä voi tar­jo­ta kau­pak­si huu­to­kaup­poi­hin.

Yk­si suh­teel­li­sen no­pea kei­no saa­da kä­teis­tä on au­ton myyn­ti tai vaih­to edul­li­sem­paan mal­liin.

Omai­suu­den myy­mi­nen

+ Osak­kei­den tai ra­has­to-osuu­den myyn­nis­tä saa ra­hat no­pe­as­ti ti­lil­le.

+ Ta­va­roi­ta myy­mäl­lä pää­see eroon tar­peet­to­mis­ta esi­neis­tä.

- Osak­kei­ta voi jou­tua myy­mään huo­nol­la het­kel­lä, jol­loin kurs­sit ovat ma­ta­lal­la.

- Ta­va­roi­den myy­mi­nen vaa­tii ai­kaa ja vai­vaa.

- Ta­va­rois­ta tai au­tos­ta ei vält­tä­mät­tä saa ha­lu­a­maan­sa hin­taa.

5. Pi­ka­vip­pi tu­lee to­del­la kal­liik­si

Pi­ka­luot­to­fir­mo­jen pil­viä hi­po­vat ko­rot ovat ol­leet pal­jon esil­lä, mut­ta yl­lät­tä­vän moni suo­ma­lai­nen kään­tyy nii­den puo­leen ra­ha­pu­las­sa.

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten tul­lut kor­ko­kat­to on kar­si­nut räi­keim­mät ra­has­tuk­set, mut­ta pi­ka­luo­tot ovat edel­leen erit­täin kal­lis tapa lie­vit­tää äkil­lis­tä ra­ha­pu­laa.

Esi­merk­ki Fer­ra­tu­min 2 000 eu­ron ku­lu­tus­luo­ton ko­ko­nais­kus­tan­nus on 3 534 eu­roa, jos lai­na mak­se­taan kuu­kau­sit­tain ta­kai­sin vuo­den si­säl­lä. To­del­li­nen vuo­si­kor­ko on 216,20 pro­sent­tia.

Vas­taa­vas­ti GF Mo­ney tar­jo­aa 2 000 eu­ron ku­lu­tus­luot­toa, jon­ka ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat 2 967 eu­roa kah­den vuo­den ta­kai­sin­mak­su­a­jal­la. To­del­li­nen vuo­si­kor­ko on 49,90 pro­sent­tia.

Pi­ka­vi­pit

+ Voi ha­kea no­pe­as­ti ne­tin kaut­ta. Myös ra­hat tu­le­vat pi­kai­ses­ti ti­lil­le.

+ Ei tar­vi­ta va­kuuk­sia.

- Lai­nan ko­ko­nais­ku­lut erit­täin kor­ke­at.

- Lo­pul­lis­ta hin­taa voi ol­la vai­kea ar­vi­oi­da, sil­lä pi­ka­vi­pis­sä on pal­jon pii­lo­ku­lu­ja. Lo­pul­li­nen hin­ta sel­vi­ää vas­ta lai­na­ha­ke­mus­ta jä­tet­tä­es­sä.

6. So­si­aa­lis­ta luot­toa pie­ni­tu­loi­sil­le

Noin 30 kun­taa myön­tää Suo­mes­sa niin sa­not­tu­ja so­si­aa­li­sia luot­to­ja. Ne on tar­koi­tet­tu pie­ni­tu­loi­sil­le mut­ta mak­su­ky­kyi­sil­le kun­ta­lai­sil­le, jot­ka ei­vät saa koh­tuu­eh­tois­ta luot­toa muu­al­ta. Lai­no­ja myön­ne­tään esi­mer­kik­si ko­din­ko­neen ja huo­ne­ka­lu­jen han­kin­taan tai au­ton kor­jauk­seen.

Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin kau­pun­ki myön­tää 500–15 000 eu­ron so­si­aa­li­sia luot­to­ja. Kor­ko on kor­ko­lain mu­kai­nen vii­te­kor­ko eli täl­lä het­kel­lä 0 pro­sent­tia.

Myös Ta­kuu­sää­ti­öl­tä voi ha­kea enin­tään 2 000 eu­ron lai­no­ja, jois­sa kor­ko on nel­jä pro­sent­tia.

So­si­aa­li­nen luot­to

+ Edul­li­nen kor­ko.

- Tiu­kat tu­lo­ra­jat.

7. Lai­naa lä­hi­pii­ril­tä

Jos pan­kis­ta ei ole mah­dol­lis­ta saa­da lai­naa, sitä voi pyy­tää lä­hi­o­mai­sel­ta tai ys­tä­väl­tä. Su­ku­lais­ten­kin kes­ken on hyvä laa­tia kir­jal­li­nen vel­ka­kir­ja, jo­hon löy­tyy mal­le­ja in­ter­ne­tis­tä.

Su­ku­lai­nen tai ys­tä­vä voi myös tul­la ta­kaa­jak­si pank­ki­lai­naan.

Yk­si mah­dol­li­suus on myös en­nak­ko­pe­rin­tö, jos van­hem­mil­la tai iso­van­hem­mil­la on tä­hän mah­dol­li­suus.

Su­ku­lais­lai­na

+ Ko­ros­ta ja ta­kai­sin­mak­sus­ta voi neu­vo­tel­la jous­ta­vam­min kuin pan­kin kans­sa.

- Raha-asi­oi­den ja ih­mis­suh­tei­den se­koit­ta­mi­ses­sa on ris­kin­sä, jos lai­naa ei pys­ty­kään mak­sa­maan ajal­laan ta­kai­sin.

Lue Myös