Artikkeli

Met­te Rou Lund teks­ti ja ku­vat

7 vinkkiä - Näin löydät erilaisen Algarven

Portugalin Algarvessa löydät turistikeskusten ulkopuolelta toisen maailman. Patikoit jyhkeässä luonnossa. Nautit elämyksistä hedelmätarhoilla, Cliff Richardin viinitilalla ja kylpylässä.

Atlantin rannikko on Algarvessa karu ja upea. Sitä pääset näkemään muun muassa Seven Hanging Valleys Walk -vaellusreitillä.

Atlantin rannikko on Algarvessa karu ja upea. Sitä pääset näkemään muun muassa Seven Hanging Valleys Walk -vaellusreitillä.

1. Kak­si kau­nis­ta pa­ti­koin­ti­reit­tiä

Rota Vi­cen­ti­nan reit­ti on Por­tu­ga­lin ver­sio Es­pan­jan kuu­lui­sas­ta Ca­mi­no de San­ti­a­gon py­hiin­va­el­lus­rei­tis­tä. Rei­tin voi kul­kea il­mai­sek­si. Sen var­rel­la ei ole luos­ta­rei­ta, mut­ta syö­mään ja yö­py­mään pää­see ko­dik­kais­sa ma­ja­ta­lois­sa, jot­ka si­jait­se­vat ky­lis­sä ja pik­ku­kau­pun­geis­sa.

Kä­ve­lin pät­kän Cos­ta Vi­cen­ti­naa. Suu­rim­mat haas­teet oli­vat, et­tä osa mat­kas­ta piti kä­vel­lä hie­kas­sa ja ih­mi­set ohit­te­li­vat jat­ku­vas­ti. Sää oli mel­ko kuu­ma, vaik­ka oli vas­ta huh­ti­kuun lop­pu.

Reit­tiä ko­ris­ti­vat jyr­kät kal­li­ot, puh­taat ran­nat ja upea vi­o­let­tien, pu­nais­ten ja kel­tais­ten kuk­kien tuok­su­va meri. Toi­si­naan näin vi­lah­duk­sen hai­ka­rois­ta, joi­ta pesi lä­hei­sil­lä kal­li­oil­la.

Toi­nen suo­si­tel­ta­va reit­ti on The Se­ven Han­ging Val­leys Walk. Sen voi aloit­taa esi­mer­kik­si kuu­lui­san jal­ka­pal­loi­li­ja Luís Fi­gon omis­ta­mal­ta mu­ka­val­ta Sui­tes Al­ba -ho­tel­lil­ta.  Ho­tel­lil­ta kä­ve­lee noin tun­nis­sa Be­na­gi­lin ky­lään.

Mat­kal­la voi ihas­tel­la tyy­pil­lis­tä al­gar­ve­lais­ta mai­se­maa: jyrk­kiä kal­li­oi­ta, val­kois­ta hiek­kaa ja kirk­kaan­si­nis­tä mer­ta. Reit­ti on kes­ki­vai­kea ei­kä sovi lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le. Rei­lun 11 ki­lo­met­rin rei­tin kä­ve­lee noin kuu­des­sa tun­nis­sa ko­ko­naan.

Li­sää tie­toa: ro­ta­vi­cen­ti­na.com

Kaikki tiet johtavat Culatran saarelle.

Kaikki tiet johtavat Culatran saarelle.

2. Os­te­rei­ta luon­non­puis­tos­sa

Ve­neel­lä voit läh­teä saa­rel­la si­jait­se­vaan Rio For­mo­san luon­non­puis­toon. Siel­lä voit tu­tus­tua myös os­te­rin­vil­je­lyyn.

Vuo­ro­ve­si mää­rit­tää ah­ke­rien os­te­rin­vil­je­li­jöi­den työ­a­jat, ja os­te­rin­tou­kat tuo­daan Rans­kas­ta saak­ka. Mää­rän­pääk­si kan­nat­taa ot­taa pie­ni Cu­lat­ran saa­ri, jos­sa on vain 1100 asu­kas­ta.

Pai­kal­li­sen ka­la­ra­vin­to­lan yk­sin­ker­tai­nen ruo­ka on tuo­ret­ta, edul­lis­ta ja val­ta­van hy­vää.

Pak­kaa ret­kel­le ui­ma­pu­ku, sil­lä saa­rel­la on kau­nis ja mel­ko hil­jai­nen ran­ta.

Maasturiajelun kuski voi johdattaa hedelmäpuille hakemaan maistiaisia.

Maasturiajelun kuski voi johdattaa hedelmäpuille hakemaan maistiaisia.

3. Jeep­pi­a­je­lul­le ap­pel­sii­ni­leh­toon

Maa­seu­dun he­del­mäl­lis­tä ja mä­kis­tä maas­toa voi tut­kail­la maas­tu­rin kyy­dis­tä. Pai­kal­li­nen kul­jet­ta­ja joh­dat­taa par­hail­le pai­koil­le.

Ap­pel­sii­nit, per­si­kat, man­da­rii­nit ja jo­han­nek­sen­lei­pä­puut le­vit­täy­ty­vät ym­pä­riin­sä, ja he­del­miä voi poi­mia suo­raan puus­ta. Ros­ma­rii­nia tai mui­ta luon­non­va­rai­sia yrt­te­jä pu­ris­te­le­mal­la ym­pä­ril­le le­vi­ää iha­na tuok­su.

Kun au­to ylit­tää kuh­mu­rai­sia kuk­ku­loi­ta ja lois­kut­te­lee lam­pien yli, kan­nat­taa pi­tää pen­kis­tä kiin­ni.

Maas­tu­ri­a­je­lun voi va­ra­ta Por­ti­tours-jär­jes­tä­jäl­tä säh­kö­pos­tit­se: por­ti­tours@por­ti­tours.pt.

Pousada de Estoin romanttisessa puistossa tuntuu kuin jostain voisi koska tahansa tupsahtaa kruunupää.

Pousada de Estoin romanttisessa puistossa tuntuu kuin jostain voisi koska tahansa tupsahtaa kruunupää.

4. Kar­ta­no­ho­tel­lis­sa ma­joi­tut kuin ku­nin­kaal­li­nen

Por­tu­ga­lis­sa on mah­dol­lis­ta asua pa­lat­sis­sa il­man, et­tä tar­vit­see mak­saa it­se­ään ki­pe­äk­si. Maas­sa on yli 40 pou­sa­daa, yk­si­tyis­tä kar­ta­no­ho­tel­lia, jot­ka on pe­rus­tet­tu his­to­ri­al­li­siin ra­ken­nuk­siin ja kau­nii­siin mai­se­miin.

Pou­sa­da de Es­toi -kar­ta­no­ho­tel­lis­sa ro­mant­ti­set kat­to­maa­lauk­set ja puu­tar­han upe­at pat­saat vies­ti­vät ku­nin­kaal­lis­ta tun­nel­maa. Mo­der­nit huo­neet ovat iso­ja – ja kyl­py­am­meet lä­hes yh­tä iso­ja. Tu­ris­ti­se­son­ki­na huo­ne mak­saa noin 140 eu­roa yöl­tä.

Pou­sa­da de Es­toin tun­nel­ma on rau­hal­li­nen. Aa­mi­ai­sel­la voi naut­tia muun mu­as­sa to­maat­ti­mar­me­la­dia, tuo­rei­ta ap­pel­sii­ne­ja ja eri­lai­sia hu­na­ja­laa­tu­ja.

Ho­tel­lis­sa saa ha­lu­tes­saan Kle­o­pat­ral­le­kin so­pi­vaa hem­mot­te­lua, sil­lä Ma­gic Back to Egypt -hoi­to si­säl­tää mai­to­kyl­vyn ja tee­ri­tu­aa­lin ho­tel­li­huo­nees­sa, sekä myö­hem­min Yin & Yang -hie­ron­nan Ma­gic Spas­sa. Hin­nat ovat lä­hes Suo­men ta­soa.

Lä­hei­ses­sä Es­toin ky­läs­sä si­jait­se­vas­ta Ca­nast­ran pu­tii­kis­ta voi os­taa pai­kal­li­sia eri­koi­suuk­sia ja alu­et­ta kä­sit­te­le­viä kir­jo­ja koh­tuu­hin­taan.

Li­sää tie­toa: Pes­ta­na.com/pt/ho­tel/pou­sa­da-es­toi

Adega do Cantorissa maistellaan viiniä mukavissa näkymissä, suojassa paahtavalta auringolta.

Adega do Cantorissa maistellaan viiniä mukavissa näkymissä, suojassa paahtavalta auringolta.

5. Pu­na­vii­niä Cliff Ric­har­din vii­ni­ti­lal­la

Sir Cliff Ric­har­din Ade­ga do Can­tor -vii­ni­ti­la si­jait­see Gui­as­sa, muu­ta­ma ki­lo­met­ri luo­tee­seen Al­bu­fei­ran kes­kus­tas­ta. Lau­la­ja saat­taa hy­vin ol­la pai­kal­la. Ta­ri­na ker­too, et­tä ker­ran hän pii­lou­tui it­se­ään ku­vaa­van pah­vi­hah­mon taak­se ja pon­kai­si esiin, kun vie­raat il­mes­tyi­vät. Pu­na­vii­niä kan­nat­taa mais­tel­la.

Li­sää tie­toa: wi­nes­vi­da­no­va.com

Portugalin lipun vihreä väri kuvaa toivoa ja punainen vallankumousta. Lipun pallokuvio kuvastaa maan merenkulkuperinteitä.

Portugalin lipun vihreä väri kuvaa toivoa ja punainen vallankumousta. Lipun pallokuvio kuvastaa maan merenkulkuperinteitä.

6. Ken­kiä, kork­ki­tuot­tei­ta ja vii­ku­na­kak­kua

Por­tu­ga­lis­sa näyt­tää sil­tä, et­tä kork­kia voi käyt­tää ma­te­ri­aa­li­na ai­van kaik­keen: ken­kiin, lauk­kui­hin tai tab­let­ti­suo­juk­siin. Jos kork­ki ei miel­ly­tä sil­mää, voi et­siä kau­nii­ta fi­lig­raa­ni­ko­ru­ja, nah­ka­ta­va­roi­ta tai pai­kal­li­sia eri­koi­suuk­sia, ku­ten vii­ku­na­kak­kua, man­te­lei­ta, ap­pel­sii­nin­kuk­ka­hu­na­jaa tai med­ron­ho’ta, joka on man­sik­ka­puun he­del­mis­tä teh­ty snap­si.

Hyvä os­tos­paik­ka on esi­mer­kik­si Loulén lau­an­tai­mark­ki­nat tai pien­ten ky­lien to­rit, joi­den poik­ki saat­taa va­hin­gos­sa oi­kais­ta.

Ken­kien tuo­tan­nol­la on suu­ri mer­ki­tys Por­tu­ga­lin ta­lou­del­le, ja maa on tun­net­tu myös luk­susb­rän­dien nah­ka­tuot­teis­ta. Lis­sa­bo­nin ul­ko­puo­lel­la voi vie­rail­la Eu­roo­pan suu­ri­mas­sa out­let-myy­mä­läs­sä, Free­por­tis­sa, joka myy esi­mer­kik­si Bur­ber­ryä, Es­ca­daa, Ver­sa­cea ja Dol­ce & Gab­ba­naa.

Li­sää tie­toa: free­port.pt

Portugalin kuuluisin leivos, pastel de nata, ei ehkä näytä kummoiselta, mutta raikas voitaikinakakkunen maistuu ihanalta varsinkin samppanjan kera.

Portugalin kuuluisin leivos, pastel de nata, ei ehkä näytä kummoiselta, mutta raikas voitaikinakakkunen maistuu ihanalta varsinkin samppanjan kera.

7. Syö sim­pu­koi­ta ja kak­ku­ja

Tuo­re kala ja sim­pu­kat ovat pa­ras­ta por­tu­ga­li­lais­ta ruo­kaa. Ko­kei­le jäl­ki­ruo­ak­si ap­pel­sii­ni­kak­kua tai pie­niä ja hie­no­ja pas­tel de nata -ker­ma­kak­ku­sia. Pa­ras­ta on kui­ten­kin pyy­tää lau­ta­sel­li­nen vas­ta­poi­mit­tu­ja ap­pel­sii­ne­ja loh­koik­si lei­kat­tui­na. Yk­sin­ker­tais­ta, pai­kal­lis­ta ja hy­vää.

Lue Myös