Artikkeli

Teks­ti Anu Val­lin­kos­ki

Kuva Fo­to­lia

7 neuvoa: Näin eroat paremmin

Avioero vaikuttaa myös aikuisiin lapsiin. Ota nämä asiat huomioon, kun olet eroamassa.

1. Huo­leh­di en­sin it­ses­tä­si

Kun voi it­se hy­vin, ih­mis­suh­teet­kin toi­mi­vat. Kes­ki­ty siis en­sin it­see­si. Krii­sis­tä sel­viy­ty­mi­nen al­kaa, kun suos­tut eron tuo­miin tun­tei­siin. Älä syy­tä tun­teis­ta­si toi­sia, sil­lä ne ovat omia re­ak­ti­oi­ta­si. Uh­rin roo­lis­ta pää­see vain kä­sit­te­le­mäl­lä su­run­sa ja vi­han­sa.

2. Kun­ni­oi­ta las­te­si su­rua

Ero on krii­si myös ai­kui­sil­le lap­sil­le. Kun­ni­oi­ta las­ten su­rua ja kysy heil­tä, mi­ten he jak­sa­vat.

3. Ra­ken­ta­kaa yh­tei­set pe­li­sään­nöt

Ra­ken­na las­ten kans­sa pe­li­sään­nöt eron kä­sit­te­lyl­le. Kes­kus­tel­kaa sii­tä, mil­lai­sis­ta eroon liit­ty­vis­tä asi­ois­ta ha­lu­at­te pu­hua ja mis­tä et­te.

4. Älä kuor­mi­ta lap­si­a­si lii­kaa

Älä kuor­mi­ta lap­sia. Kes­kus­tel­kaa las­ten kans­sa, mi­ten pal­jon he voi­vat aut­taa. So­pi­kaa yh­des­sä, mis­sä asi­ois­sa lap­set aut­ta­vat: asun­non et­si­mi­ses­sä tai ul­ko­puo­li­sen avun hank­ki­mi­ses­sa. Muis­ta, et­tä lap­se­si ei ole te­ra­peut­ti­si ei­kä ju­ris­ti­si.

5. Älä pa­ko­ta va­lit­se­maan puo­lia

Älä vaa­di lap­si­a­si va­lit­se­maan puol­ta. An­na heil­le mah­dol­li­suus pi­tää mo­lem­mat van­hem­pan­sa ja lap­sen­lap­sien mo­lem­mat iso­van­hem­pan­sa.

6. Älä mus­ta­maa­laa ek­sää­si

Älä mus­ta­maa­laa en­tis­tä puo­li­so­a­si lap­sie­si tai lap­sen­lap­sie­si ai­ka­na. Toi­sen van­hem­man tai iso­van­hem­man mol­laa­mi­nen louk­kaa hei­tä­kin.

7. Näy­tä hy­vää mal­lia

Erol­la­si näy­tät mal­lia lap­sil­le­si. Joku päi­vä he voi­vat ol­la sa­mas­sa ti­lan­tees­sa. Tuol­loin van­hem­pien on­nis­tu­nut ero voi ol­la heil­le ar­vo­kas esi­merk­ki.

Neu­vot an­toi te­ra­peut­ti Ter­hi Ve­den­ki­vi.

Lue Myös