Artikkeli

Tii­na Komi teks­ti

3 syytä, miksi hoitotahto kannattaa tehdä

Hoitotahto varmistaa, että toiveesi otetaan huomioon, kun et enää itse pysty niitä kertomaan.

1. Voit teh­dä val­tuu­tuk­sen tai kiel­täy­tyä hoi­dois­ta

Voit kir­ja­ta hoi­to­tah­toon eri­tyis­toi­vei­ta­si hoi­don suh­teen tai kiel­täy­tyä tie­tyis­tä toi­men­pi­teis­tä. Toi­vei­siin voi lis­ta­ta mui­ta­kin hoi­toon liit­ty­viä asi­oi­ta kuin lää­ke­tie­teel­li­siä tai sai­raan­hoi­dol­li­sia ky­sy­myk­siä.

Hoi­to­tah­dol­la voit myös val­tuut­taa toi­sen hen­ki­lön te­ke­mään hoi­to­pää­tök­set puo­les­ta­si.

2. Hoi­to­tah­to si­too hoi­ta­jia

Kun toi­voa pa­ra­ne­mi­ses­ta ei enää ole, hoi­to­tah­to toi­mii hoi­to-oh­jee­na. Se si­too ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sia.

3. Ha­lu­at­ko, et­tä elä­mää pit­ki­te­tään

Mie­ti ha­lu­at­ko, et­tä si­nut pi­de­tään hen­gis­sä niin pit­kään kuin se on koh­tuu­del­la mah­dol­lis­ta. Se tar­koit­taa sitä, et­tä käy­te­tään hy­väk­si kaik­kia saa­ta­vil­la ole­via lää­ke­tie­teel­li­siä hoi­to­kei­no­ja, jos fyy­si­nen ti­la­si huo­no­nee.

Saa­ko si­nua el­vyt­tää, jos se lää­ke­tie­teel­li­ses­ti ar­vi­oi­den joh­tai­si kuo­le­ma­si ja kär­si­myk­se­si pit­kit­tä­mi­seen?

Pi­dät­kö tär­ke­äm­pä­nä elä­män­laa­dun var­mis­ta­mis­ta kuin pit­kit­tä­mis­tä?

Ha­lu­at­ko, et­tä si­nul­le an­ne­taan riit­tä­vä oi­reen­mu­kai­nen hoi­to, esi­mer­kik­si ki­pu­lää­ki­tys, riip­pu­mat­ta sen vai­ku­tuk­ses­ta eli­nai­ka­si pi­tuu­teen?

Läh­de: An­na Mäki-Pe­tä­jä-Lei­no­nen: Ikään­ty­mi­sen en­na­koin­ti. Van­huu­teen va­rau­tu­mi­sen kei­not, Ta­len­tum 2013.

 

Lue Myös